Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna har, på uppdrag av regeringen, följt upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevts. Uppdraget avslutades den 15 september 2021.

Syftet med uppföljningen och rapporteringen var att regeringen löpande skulle få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Informationen på den här sidan finns kvar under en övergångsperiod, till och med 30 september. Uppföljningarna har under periodens gång diarieförts och arkiverats enligt ordinarie rutiner på respektive Länsstyrelse och finns på så sätt bevarade.

Så gjordes uppföljningarna

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevdes använde sig Länsstyrelsen av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå. Sista uppföljningen gjordes vecka 37, 2021.

Bidra till rapporteringen

För att kunna bedöma hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs samverkar Länsstyrelsen i Jönköping med Region Jönköpings län, företrädare för länets kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiska områden. Bland annat samlas uppgifter om efterlevnaden in via länets smittskyddsläkare, livsmedelsinspektörerna i kommunerna, kommunernas inrapportering och länsstyrelsens tillsynsgrupp. Det finns också en möjlighet för allmänheten att bidra till rapporteringen genom att delta i vår enkät. Den innehåller frågor om upplevelse av trängsel och avstånd till andra. Svaren i enkäten blir ett utökat underlag för rapporteringen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom enkäten och resultatet ska användas som underlag till vår rapportering om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i vår enkät bidrar du med viktiga observationer till detta arbete. Datan från enkäten tillsammans med underlaget från aktörer i länet sammanställs för att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Du som deltar i enkäten är anonym, det är bara svaren som sparas. Resultatet från enkäten kommer att presenteras veckovis i vår regionala lägesbild.

Delta i enkäten Länk till annan webbplats.

Regional lägesbild

Uppföljningar

Varje länsstyrelse gör varannan vecka uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Samlade nationella lägesbilder

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd följs upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden.

Uppföljningen görs framför allt med följande aktörer:

 • Kommuner
 • Kollektivtrafik
 • Polis
 • Länsstyrelsernas nationalparker
 • Näringsidkare med välbesökta verksamheter

I rapporteringen svarar aktörerna på följande:

 • Samlad bedömning av hur de råd och rekommendationer som finns efterföljs.
 • Generella iakttagelser rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.
 • Har ni identifierat särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning?
 • Vidtagna åtgärder rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.
 • Behov av åtgärder rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.
 • Övrigt rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19