Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs kommer länsstyrelserna att använda sig av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå.

Om det i rapporteringarna från verksamheterna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter på regeringen.selänk till annan webbplats

Uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor och sommaraktiviteterlänk till annan webbplats

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd följs upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden.

Uppföljningen görs framför allt med följande aktörer:

 • Kommuner
 • Kollektivtrafik
 • Polis
 • Länsstyrelsernas nationalparker
 • Näringsidkare med välbesökta verksamheter

Frågorna som ställs till aktörerna omfattar ett antal av de områden där Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda riktlinjer, exempelvis:

 • Allmänhetens efterlevnad att hålla avstånd
 • Efterlevnad bland personer 70+ och riskgrupper att undvika att vistas på platser där människor samlas
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att sätta upp information
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och att erbjuda handsprit
 • Efterlevnad hos område/verksamhet att skapa generella förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Frågor och svar

Nej, uppdraget handlar inte om att bedriva tillsyn av efterlevnaden. Om du upplever att riktlinjerna inte följs, kontakta i första hand den aktör som ansvarar för verksamheten eller området. Länsstyrelsernas lägesbild summerar efterlevnaden i hela länet under en vecka, inom ett flertal områden.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen. Länsstyrelsen har inte möjlighet att vidta åtgärder på plats, mer än att sprida information om aktuella rekommendationer, riktlinjer och råd i samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer.

Det handlar framför allt om följande verksamheter, och liknande:

 • Restauranger, caféer
 • Hotell, vandrarhem, campingplatser
 • Stränder, badplatser, badanläggningar
 • Djurparker, upplevelseparker
 • Idrotts- och träningsanläggningar
 • Kollo, lägerverksamhet
 • Besöksmål, friluftsliv
 • Butiker, gallerior
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Planera ditt besök innan du ger dig iväg och välj gärna att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Du som behöver resa kollektivt bör i första hand välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats bör om möjligt undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Välj en annan strand eller ett annat område att vara på. Bestäm dig redan innan du ger dig ut för att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Välj ett annat ställe eller en annan tid att när det är färre kunder/gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig.

Välj ett annat ställe eller en annan tid när det är färre gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19