Rosenlunds bankar

Vid Rosenlunds bankar störtar Vätterns södra strand dramatiskt ner i vattnet. Rosenlunds bankar är en 35 meter hög och 2 kilometer lång erosionsbrant som kan ses redan på långt avstånd och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Rosenlunds bankar är en av Sveriges mest berömda istidsavlagringar och är ett mycket karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. Erosionen av bankarna pågår ständigt och krönet flyttas 20-30 meter under en 100-årsperiod. Eftersom landhöjningen är större i norra än i södra Sverige, tippar Vätterns vattenyta långsamt mot söder och vattennivån stiger med ungefär 1,7 millimeter om året.

Syfte

 • bevara den geologiska formationen och de naturliga processer som är kopplade till formationen,
 • tillvarata områdets stora värden för landskapsbilden och friluftslivet,
 • bevara de värden för växt- och djurliv som finns inom området.

Så bildades bankarna

Bankarna är uppbyggda av lösa jordlager och bildades då inlandsisen smälte för 12000 år sedan. Underst i lagerserien finns moränlera, som kommer från botten av inlandsisen. Smältvatten från inlandsisen har senare eroderat strömrännor i moränen, mer än 25 meter djupa. Rännorna har sedan fyllts upp med sediment som förts dit av rinnande vatten. Allt detta täcks av en sandig, moig morän. Det allra översta lagret består av ett tunt lager av issjölera. Inne i jordlagren finns också en del stora stenblock. Jorddjupet vid Rosenlunds bankar är mycket stort, mellan 50 och 100 meter. I branten mot Vättern ser man tydligt de lager som bankarna består av. Hur bankarna bildats har länge diskuterats och haft avgörande betydelse för tolkningen av inlandsisens avsmältning i Vättersänkan.

Växt- och djurliv

Rasbranterna skapar en utmärkt häckningsmiljö för backsvalor som gräver ut bohålor i sanden och en stor koloni häckar i branterna. Längs stranden finns flera par strandskator. Skrämmafältet, den öppna gräsbevuxna ytan i anslutning till rasbranterna, är mycket viktig för rastande flyttfåglar. Det finns fina utsiktsplatser där man under vår och höst kan skåda flyttfågel och tidiga vårmorgnar kan man bland annat stöta på ringtrastar som rastar på dess väg till häckningsmiljöerna i fjällen.

På delar av rasbranten och bankarna växer lövskog. I den fuktiga miljön bland lövträden trivs många landlevande snäckor, bland annat den ovanliga barksnäckan. I närheten av Skrämmabäcken finns också fem skyddsvärda jätteträd av ek. Trädens omkrets är mellan tre och sju meter! Här trivs flera fladdermusarter exempelvis vatten-, nord- och större brunfladdermus.

Historia

Öster om bankarna, i Huskvarnaviken, har man gjort intressanta marinarkeologiska fynd. I viken finns ett imponerande stenröse och bland lösfynden finns svärd och en halsring från bronsåldern. Fynden kan ses på Jönköpings läns museum. En modell av röset och en del föremål finns också på Kruthuset (Huskvarna Stadsmuseum).

Rosenlunds Bankar är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och tillfälliga besökare i trakten. Foto: Bergslagsbild.

Friluftsområdet och Elmia

Uppe på bankarna finns huvudsakligen en stor gräsplan med flera fotbollsplaner, Elmias utställningsområde och en campingplats. Reservatet har utökats och både delar Elmias område och campingen ingår i reservatet. Dessa områden är, precis som tidigare, avspärrade för allmänheten. Verksamheterna påverkas i nuläget inte och kan fortsätta som vanligt.

Rosenlunds bankar ligger inom gång- och cykelavstånd för stora delar av både Jönköping och Huskvarna. Det är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och tillfälliga besökare i trakten. En gång- och cykelväg går utmed rasbrantens hela sträckning och erbjuder vacker utsikt över Vättern.

Var försiktig!

Då branterna består av sand som med jämna mellanrum rasar så bör du vara extra försiktig med att gå för nära kanten då risken för ras är stor!

Vägbeskrivning

Kör Strandvägen, Östra Storgatan och Huskvarnavägen från Jönköping mot Huskvarna, passera Elmiarondellen, efter cirka 700 meter sväng vänster vid en liten skylt. Parkera vid parkeringsplats som finns nära Vättern.

Ta buss 1 eller 18 från Jönköping, eller buss 13 eller 18 från Huskvarna, till någon av hållplatserna Rosengården, Rosenlunds torg, Rosenlundsbadet, Elmia eller Sannaskolan. Gå norrut mot Vättern. För busstidtabeller titta på Jönköpings länstrafiks webbplats

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon; med undantag för campingplatsens besökare inom delområde 2 och för mässbesökare inom delområde 1 samt för underhåll av campingen och ELMIA AB:s mässområde
 • elda eller tälta på annat än anvisad plats; undantag gäller för tältning för campingens verksamhet på campingplatsen
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Utöver vad som annars gäller är det inom delområde 3 förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål, strandbankarna eller liggande eller stående döda träd
 • gräva upp eller plocka buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • klättra i anslutning till backsvalkolonierna eller på annat sätt störa djurlivet
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur utan Länsstyrelsens tillstånd
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande; undantag gäller för verksamhet i samband med ELMIA AB:s mässor.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1971, utvidgat 2008
Storlek: 37 hektar
Ägare: Jönköpings kommun
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, vid Vätterns södra strand, mellan Huskvarnaviken och Jönköpingsviken
Naturtyp: Geologisk formation, 35 meter hög erosionsbrant
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, cykelled, vandringsled, utsiktsplatser, rastplats, tältplats, badplatser med sandstrand öster och väster om bankarna, eldstad

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss