Sundsängen

Reservatet är en trädbeklädd betesmark med gamla grova ädellövträd, hasselbuskage och solbelysta, betade luckor. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Välkommen ut i Sundsängens vackra lövskog. Sundsängens naturreservat ligger på en udde ut i Skirösjön. Med en högsta punkt på 160 m.ö.h. sluttar marken svagt norrut ner mot sjön. Här finns flera ovanliga insektsarter och under våren bubblar skogen av småfåglarnas sång.

Syfte

  • bevara och vårda trädklädd betesmark med kontinuitet av grova ädellövträd,
  • bevara biologisk mångfald knuten till denna naturtyp,
  • inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Karaktären i Sundsängens naturreservat varierar med en del grov död ved, översilade klipphällar, friska marker med hässlen till torrare marker med gott om en. De magra markerna ger bitvis en fin markflora. Reservatet är en trädbeklädd betesmark med gamla grova ädellövträd, hasselbuskage och solbelysta, betade luckor. De gamla grova och även senvuxna ekarna och de solbelysta luckorna i skogen gör att många skalbaggsarter och kryptogamarter trivs. Sundsängen är en fin skalbaggslokal som hyser flera signalarter och rödlistade arter, exempelvis glänsande blombagge och barkrödrock.

Andra rödlistade arter som har observerats är tårticka, oxtungsvamp, parasitsotlav, rosa skärelav. Lövskogen är en fin miljö för många fågelarter året om. Under försommaren stöter du på flera av våra sångare som svarthätta, grön- och lövsångare samt svartvit flugsnappare. Under vinterhalvåret rör sig mesar och hackspettar i området.

Området har en del mer eller mindre synliga historiska spår från lång tid tillbaka. Det finns rester från en boplats, gravar i form av rösen, ca 100 röjningsrösen, stensatta terrasser, stensträngar och fossil åkermark från bronsåldern.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar,
  • samla in insekter med fällor som dödar,
  • gräva upp växter,
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 10,9 hektar (ha).
Kommun: Vetlanda
Lägesbeskrivning: Sundsängen ligger på den norra stranden av en udde i Skirösjön, strax norr om Vallby säteri. 17 km öster om Vetlanda.
Ägare: Staten (Naturvårdsverket).
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Informationstavla