Stora Kärrs bokskog

De grova bokarna i reservatets norra del är åtminstone ett par hundra år gamla.

Nära Habo finns en mäktig bokskog som ligger norr om bokens naturliga nordgräns. Troligen har den planterats under 1600-talet. De äldsta bokarna är grova och ihåliga och erbjuder livsrum åt fåglar och många sällsynta insekter.

Welcome to Stora Kärr beech forest!

Stora Kärr is a small nature reserve situated beyond the natural northern limit for beech trees. The origin of this forest can be traced back to the 17th century. The large trees in the northern part of the reserve are a couple of hundred years old. In this part, you also find plenty of dead wood (stumps and fallen tree trunks). The old beech trees, living or dead, provide living space for birds and many rare insects.

Explore the reserve!

A short and easy-to-follow path runs through the reserve. Within the forest you find the remains of a croft, indicating that people lived in the area just a century ago. Heaps of cleared stones show that the land was once cultivated. The ground flora is very sparse and limited in species, as is often the case in shady beech forests. But just before the beech leaves unfold in spring, the ground is covered with an enchanting display of wood anemones!

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees or bushes, or damaging vegetation in general, for example by picking flowers or digging up plants
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • setting up a tent or a caravan
 • lighting a fire

Syfte

Att för framtiden bevara ett område med bokskog norr om bokens naturliga nordgräns.
Bereda allmänheten möjlighet till friluftsliv i detsamma.

Växt och djurliv

Ursprunget till Stora Kärrs bokskog kan spåras tillbaka till 1600-talet då Stora Kärr tillhörde det Braheska greveskapet Visingsborg. Troligtvis planterades skogen vid den tiden och har sedan dess självföryngrats. Idag består skogen av både gammal skog och ganska unga träd.

De grova bokarna i reservatets norra del är åtminstone ett par hundra år gamla. Större delen av bokskogen är dock betydligt yngre, knappt 100 år. I norra delen finns också ganska gott om död ved i form av högstubbar och grova stammar på marken. Denna typ av död ved från ädellövträd är en bristvara i naturen. De djur som lever i dem är därför mycket sällsynta.

Gammal odlingsmark

I skogen finns rester av en backstuga som visar att folk levt i skogen för bara ett sekel sedan. Rösen från äldre tider pekar på att även odling har förekommit. Markvegetationen är sparsam och artfattig, som den ofta är i bokskogar. Men innan löven slår ut på våren är marken förföriskt översållad av vitsippor!

Friluftsliv

Det finns parkeringsplatser och iordningsgjorda strövarstigar för friluftsliv.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka Stora Kärr, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • eller att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom blomplockning eller uppgrävning av växter
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på avsedd väg.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår:1973
Storlek: 3,5 hektar
Kommun: Habo kommun
Ägare: Privat
Läge: Cirka 1,5 kilometer öster om Habo samhälle
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, vandringsled.