Råbyskogen

Naturreservatet Råbyskogen ligger på höjderna öster om Skärstad i Jönköpings kommun. Reservatet är ett ovanligt stort område med gammal barrskog.

Råbyskogen ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Syfte

 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog,
 • bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till en naturskogsartad barrblandskog,
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd,
  inom ramen för bevarandet av naturvärdena, ge möjligheter till naturupplevelse, naturstudier och vetenskaplig forskning.

Växt- och djurliv

Terrängen i området är omväxlande och kuperad. Bergbranter och stup, kärr, mossar och små gölar ryms inom gränserna. Skogen domineras av en blandskog med gran och tall. Stora delar av skogen är gammal och det finns stora, grova tallar på höjderna. Förekomsten av döda träd är bitvis mycket god och mängden ökade i stormarna både 1995 och 2005. De döda träden är viktiga för att hackspettar och skalbaggar ska överleva. Exempel på arter som förekommer är tjäder, järpe, grön sköldmossa och skuggblåslav.

John Bauer-leden tangerar reservatets sydöstra hörn och det finns en stig från leden till torpet Hägnen som ligger inom reservatet. Foto: Eva Wallander.

Välkommen ut i reservatet

Råbyskogen är, trots sin avskildhet, tämligen välbesökt. John Bauer-leden tangerar reservatets sydöstra hörn och det finns en stig från leden till torpet Hägnen som ligger inom reservatet. Skärstad hembygdsförening äger Hägnen och ordnar en hel del aktiviteter vid torpet. Jönköpings kommuns naturskola bedriver en del av sin verksamhet i området.

En två kilometer lång strövstig och en parkeringsplats har ställts i ordning för att underlätta för besökare i reservatet.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • tälta mer än en natt
 • cykla eller rida
 • klättra i berg
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för sakägare för att genomföra skötselåtgärder enligt skötselplan, för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark samt för hembygdsföreningens transporter till Hägnen
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp eller plocka växter, växtdelar eller svamp, med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 116 hektar
Ägare: Staten och privat
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, cirka 2 kilometer ostsydost om Skärstad kyrka, vägvisning från vägen mellan Skärstad och Svarttorp.
Naturtyp: Gammal barrskog, tallskog, sumpskog, gölar, torpmiljö
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats för buss och bil, rastbord, informationstavla, markerad led

Vidare läsning