Nennesmo

En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal. Foto: Länsstyrelsen.

Välkommen ut i en talldominerad gammelskog. Hela området har en gång i tiden varit sjöbotten under Fornbolmen men idag täcker skog det mesta av området.

Syfte

 • bevara gammal talldominerad barrskog, naturskogsartad fuktig barrblandskog och mossemark samt kantzon mot Ängån,
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper,
 • bevara och återställa områdets hydrologiska värden,
 • bevara förekommande Natura 2000-naturmiljö i gynnsamt tillstånd,
 • ge möjlighet till naturupplevelse och friluftsliv inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

En gammal skog

När du kommer ut i Nennesmoskogen är det svårt att föreställa sig att hela området en gång i tiden var sjöbotten under Fornbolmen. Idag utgörs området till största delen av fastmark med barrblandskog. En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal och det saknas nästan helt tallar under 100 år. I reservatets östra del finns ett område med barrsumpskog. Även på andra ställen finns områden som är mer eller mindre blöta. Området begränsas i öster, norr och söder av Ängån. Längs med ån ligger det dikningsrester och på dessa växer tät 50-årig blandskog. Genom området går en strövstig till en rastplats som även den är belägen inom skötselområdet.

Växt- och djurliv

Huvuddelen av naturreservatet är skogsmark men här finns också kärr- och mossmark. På torvmarken dominerar hjortron, lingon, ljung, klockljung, tranbär och kråkbär. Dessutom finns dvärgbjörk. På fastmarken dominerar blåbär, ljung, lingon, skogsstjärna, blodrot, ekorrbär och skogskovall. I reservatets centrala delar finns ett område bevuxen av 300-åriga tallar. 200 åriga tallar finns spridda i området. Mellan tallarna finns 100-200-årig gran. Det fnns relativt mycket död ved, främst av gran, i olika nedbrytningsstadier.

Sammanfattningsvis har reservatet naturskogskaraktär. Få spår finns efter tidigare avverkningsingrepp, däremot finns det rikligt med mycket gamla träd, torrträd och vindfällen. Området är bristfälligt inventerat på arter men bedöms ha en stor ekologisk betydelse och kunna hysa arter som kräver lång kontinuitet, exempelvis skogshöns, hålbyggande fåglar, svampar, lavar och mossor.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Nennesmo är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 84,4 hektar varav vatten 1,4 hektar
Ägare: Staten och privat
Läge: 2 kilometer sydväst om Nennesmo by
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering och vandringsled.