Moens naturskog

När ett träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens egna nedbrytare. Foto: Henrik Gustafsson.

I Moens naturskog får skogen sköta sig själv. När ett träd faller omkull av ålder och vind tas det om hand av skogens egna nedbrytare. Genom ett samspel mellan insekter, svampar, mossor och mikroorganismer, förmultnar trädet och lämnar plats och näring åt nästa generation.

Syfte

Att bevara biologisk mångfald knuten till ett område med naturskogstillstånd
tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Tillgången på död ved är god av både färska och gamla gran- och tallågor, död stående lövved och äldre talltorrakor. På den döda veden lever en ovanlig lav-, moss- och vedsvampsflora. Stora mänger träd föll i stormarna 2005 och 2007 i dess spår dog ett flertal granar till följd av granbarkborreangrepp. I området finns ett flertal bäcksystem och områden med klibbalkärr. I dessa miljöer trivs den rödlistade fågelarten entitan.

I reservatet växer knärot, vårfryle och skogsbräken. Karaktärsarter bland markmossorna är signalarterna vågig sidenmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Lavar och svampar av rara arter noterades i naturskogen. Här finns t.ex. glansfläckslav, korallav, garnlav, kattfotslav och vedticka, grovticka, tallticka samt blomkålsvamp. Alla dessa arter visar på en gammal skog med mycket höga naturvärden.

På 1970-talet påträffades flera sällsynta och rödlistade skinnsvampar i den ursprungliga delen av reservatet. Vid denna tidiga inventering fann man även vitmosslav på granlåga, havstulpanlav på rönn och drakguldmossa under en rotvälta.

Det finns gott om fnösktickor i reservatet och skalbaggslarver av trägnagarsläktet (Doracatoma) har påträffats i tickor på björk. Skalbaggarna granbarkgnagare och bronshjon har också noterats liksom de rödlistade mossorna vedtrappmossa och skogstrappmossa. I området ses fågelarter som spillkråka, orre, duvhök och stjärtmes. Spillkråka och orre är fågeldirektivsarter.

Det finns gott om fnösktickor i reservatet. På bilden syns en lackticka. Foto: Henrik Gustafsson.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Moens naturskogs naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande
 • sätta upp tavla, plakat eller affisch
 • tälta eller ställa upp husvagn
  framföra motordrivet fordon med undantag för särskilt på kartan angivna väg och parkeringsplats
 • göra upp eld
 • anordna orienteringskontroll eller snitslat spår
 • rida
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument
 • medföra ej kopplad hund eller annat löst gående husdjur.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 18,5 hektar
Ägare: Privat och staten
Kommun: Värnamo
Läge: Värnamo kommun, väster om Älgarydssjön
Naturtyp: Naturskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla och strövstig (1,3 kilometer).