Lyngemadssjön

Runt Lyngemadssjön kan du uppleva en spännande och mycket varierad natur med flerhundraårig skog, bergbranter, myrmark och en grotta. Miljön i reservatet ger många ovanliga fåglar, mossor och lavar möjlighet att leva här. Om du har riktig tur kanske du får en glimt av uttern i Hästgångsån.

Syfte

 • bevara biologisk mångfald knuten till barrblandskog genom att bevara ett värdefullt naturskogsområde och ha en aktiv skötsel av skog med utvecklingspotential,
 • tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Lyngemadssjön, en uppdämning av Hästgångsån, har fått ge namn åt hela naturreservatet. Sjön är näringsfattig och färgas brun av humusämnen. Antalet öar i sjön kan variera något då vattennivån höjs och sänks i kraftverksdammen. Vissa öar är bergknallar och kan sticka upp mer än 10 meter över vattenytan.

I reservatet växer barrskog, mest tall men gran förekommer också. Medelåldern på tallskogen är 130 år men flera träd är över 200 år. På de gamla träden växer tallticka, som trivs bäst på tallar som är äldre än 150 år. Rovfåglar bygger bon i de gamla och grova träden. Även spillkråkan, som är kräsen med var den bygger bo, finns i området. Spillkråkans bon återanvänds sedan av andra fåglar, till exempel knipa, skogsduva och olika arter ugglor. I granskogen är träden upp till 160 år gamla. På öarna växer knotiga tallar – en del är hela 300 år gamla.

Här växer flera ovanliga mossor, till exempel vedtrappmossa, långfliksmossa och stubbspretmossa. I reservatet ligger en liten mosse. Marken täcks av växter som är typiska för myrmarker, exempelvis vitmossor, lingon, blåbär, hjortron och tranbär.

Vid Lyngemadssjön häckar bland annat storlom, fiskgjuse, drillsnäppa och kricka. Under sommaren är rastande vadare en vanlig syn, till exempel gluttsnäppa och skogssnäppa. I sjön simmar bland annat abborre, gädda och benlöja. Uppströms kring Hästgångsån syns ibland spår efter utter.

Skomakarens kammare

Där Hästgångsån mynnar i Lyngemadssjön finns en grotta som kallas Skomakarens kammare. Det sägs att en skomakare gömde sig i grottan då han inte ville vara med och strida i ett av Sveriges många krig mot Danmark.

Kuperad terräng

Ta gärna en tur i reservatets spännande natur. Tänk på att det kan vara sankt på sina ställen och att terrängen är kuperad. Det finns goda möjligheter att studera fågellivet, eller varför inte besöka grottan Skomakarens kammare? I reservatet finns en 2,5 kilometer lång strövstig och områdets östra del går en gren av Saab-Scanialeden.

Var rädd om Lyngemadssjön

Uppträd så att du inte stör fågellivet, särskilt under häckningperioden på våren. Undvik till exempel att komma i närheten av fågelbon.

Flygbild över Lyngemadssjön. Foto: Leif Gustafsson

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Lyngemadssjöns naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
  skada eller plocka bort levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp
 • samla in ryggradslösa djur (förbudet gäller ej fiskerättsinnehavarens rätt till kräftfiske)
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed ämförlig anordning
  utan Länsstyrelsens tillstånd
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer utan Länsstyrelsens tillstånd
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 165 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Jönköping och Vaggeryd.
Läge: Lyngemadssjön ligger i Vaggeryds och Jönköpings kommuner, öster om Hokasjön cirka 3 mil söder om Jönköping.
Naturtyp: Naturskog, äldre barrblandskog, skogbevuxen myr, sjö
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, markerad stig