Domneån

Domneåns naturreservat omfattar ravinen vid Domneåns mynning som mynnar i Vättern strax norr om Bankeryd. Åns mynning är en bred ravin med torv- och kärrmarker i botten. Genom att studera torvlagren och de geologiska bildningarna kring ån kan vi lära oss mycket om inlandsisens avsmältning och landskapets utveckling de senaste 10 000 åren.

Ravinen har eroderats ner i en platå av grus och sand som avsattes vid isavsmältningen. Vid åns mynning har botten av ravinen försumpats och kärr med djupa torvlager bildats. Torvlagren, som når till ett djup av 30 meter under Vätterns nuvarande yta, visar klimat- och vegetationsförändringar flera tusen år tillbaka i tiden. Kärren i ravinen breder ut sig i takt med att Vätterns vattenyta stiger.

Syfte

Syftet är att:

 • för framtiden säkerställa en naturlig utveckling av den nu ostörda delen av åfåran och samtidigt skydda och bevara de befintliga avlagringarna från förändrande åtgärder. 
 • säkra en naturlig utveckling av kärrområdets vegetation samt att skydda åravinens slänter från förändrande arbetsföretag.

Växt- och djurliv

I kärret växer bland annat granbräken och kärrull. Gnagspår på trädstammar visar att bävern periodvis förekommer i området. Likaså händer det att älg betar i Domneåns kärrmark. Längs vattendraget häckar flera par av forsärla och i sällsynta fall även strömstare.

Domneån är kraftigt reglerad, vilket försämrar lekmöjligheterna för harr och öring. Däremot finns här flera strömsnäckor och bland det bottenlevande djurlivet finns försurnings- och föroreningskänsliga arter av bland annat dag- och nattsländor.

Vid Domneåns utlopp i Vättern ligger en båthamn och badplats.

Foto: Johan Rova

Vägbeskrivning

Från väg 40 tag avfartsväg 195 mot Hjo, efter 12 kilometer tag höger mot Bankeryd, sväng vänster vid skylt Naturreservat, efter cirka 100 meter ligger parkeringsplatsen på vänster sida.

Buss till hållplats Domsandsvägen, gå norrut på Domsandsvägen, efter 300-400 meter ligger naturreservatet på vänster sida.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp eller parkera motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost
 • förtöja eller förankra båt
 • tälta
 • rida eller framföra hästfordon
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter mossor eller lavar inom kärrområdet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 21 hektar
Ägare: Jönköpings kommun
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, 1,5 kilometer nordväst om Bankeryd
Naturtyp: Ravin, kärr, vattendrag
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Informationstavla, parkering, rastplats, strövstig, utsiktsplats