Björkenäs

Björkenäs naturreservat ligger vid sjön Örens östra strand. Här finner du lätt ro i den vackra naturen. Reservatet omfattar ett ekrikt, varierat odlingslandskap. Sommartid är det kanske badplatserna som lockar mest. Passa också på att njuta av solnedgången från någon av utsiktspunkterna!                        

Syfte

 • bevara områdets tilltalande karaktär samt att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv och underlätta för besökare att utnyttja området genom smärre anordningar
 • bevara och förstärka värden knutna till ett småskaligt odlingslandskap med ask- och ekhagar, betespåverkad ädellövskog, alkärr och mindre områden med äldre blandskog.

Foto: Länsstyrelsen

Växt- och djurliv

Landskapet i Björkenäs naturreservat består av hävdade hagmarker, lövträdsbestånd, mindre skogspartier och åkrar som sluttar ner mot sjön. Att marken är hävdad betyder att den hålls efter genom exempelvis slåtter och bete. Här växer träslag som körsbär, ask, lind och hassel. Mest utmärkande är de grova ekar som står spridda i de öppna markerna.

Området är rikt på småfåglar och örter som gullviva, blåsippa och mandelblom. Betesmarkerna betas varje sommar. För att de öppna markerna ska bevaras utförs även slyröjningar varje år, främst av hagtorn och nypon som inte betas av djuren.

I reservatet går stigar genom lövskog och betesmarker, upp på utsiktsplatserna och ned till badplatsen. I Ören är det tillåtet att fiska om man köper fiskekort.

I reservatet går stigar genom lövskog och betesmarker, upp på utsiktsplatserna och ned till badplatsen

Foto: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld på annan än anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon på annan än allmän väg parkera motordrivet fordon eller uppställa hus- eller släpvagn på annan än anvisad plats
 • tälta på annan än anvisad plats eller på anvisad plats mer än två dygn i följd
 • förtöja eller lägga upp farkost på annan än därför anvisad plats eller på anvisad plats mer än två dygn i följd
 • ta blommor, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller dylikt
 • på ett störande sätt använda radioapparat, musikspelare, musikinstrument eller dylikt
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop inom ett avstånd av 150 meter från stranden.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1998
Storlek: 85 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Aneby
Läge: Vid sjön Örens sydöstra sida, 20 kilometer nordväst om Aneby
Naturtyp: Odlingslandskap
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstigar, utsiktsplatser, badområde, grillplatser med ved, torrdass och informationstavla, tältplats finns vid södra delen.