Lufsebäcken

En bäck som går mellan stora stenar. I bakgrunden vitsippor och träd som ännu inte fått löv.

Lufsebäcken rinner i en dalgång som närmast Vättern övergår i en ravin med branta kanter. Bäcken har strömmande vatten, och det är värdefullt för många av vattnets invånare. Här vandrar öring och flodnejonöga upp från Vättern när det är dags för lek. Det finns också många olika arter av vattenlevande insekter. i bäcken. Lufsebäcken omgärdas av en frodig, lundartad lövskog.

Welcome to Lufsebäcken!

The creek Lufsebäcken is surrounded by open deciduous forest. The creek itself is the reason why this is a nature reserve. It is classified as a creek with special national values. It has streaming parts that are valuable for many water living insects but also for trout and European river lamprey. The creek is open all the way to Lake Vättern, which is essential to those species of fish that live in the lake but spawns in the creek.

Explore the reserve

This is a brand new reserve and there is yet no information sign or border markings. It is not, and will not, be prepared for visitors. You are still welcome to come here if you want, but on nature's own terms.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging fallen or standing dead trees and bushes or parts of fallen or standing dead trees and bushes
 • digging up plants
 • collecting mosses, lichens or fungi with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field, and picking mushroom for household requirements.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • putting up any kind of sign or poster
 • collecting invertebrates with killing traps
 • carrying out scientific research that is not covered by the Right of Public Access (Allemansrätten).

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • skydda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga habitat och fria vandringsvägar för öring och andra vattenlevande organismer
 • bevara lövskog med ädellövträd och alsumpskog samt bevara och nyskapa en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget
 • stärka Vätteröringen
 • ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv så länge det inte påverkar bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Lufsebäcken är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag. Bäcken har en stor fallhöjd, och det innebär att det finns långa sträckor med strömmande vatten. Tack vare vissa åtgärder är det nu fria vattenvägar i reservatet, och det gynnar till exempel öring och flodnejonöga som vandrar upp i bäcken från Vättern när de ska leka. Här finns också bäcknejonöga och de hotade fiskarna bergsimpa och lake.

Knutna till bäcken finns också många värdefulla insekter. Den mycket ovanliga nattsländan Wormaldia occipitalis har hittats här, liksom flera andra ovanliga natt- och bäcksländor.

Skogen kring bäcken består främst av lövträd. Där det är blötare är det sumpskog med klibbal. Andra träd som växer i reservatet är en naturminnesklassad ek samt ask, hassel, tall, ek och björk. På sina ställen finns det också gran.

På marken kan du hitta till exempel gullpudra, kärrfibbla, vitsippa, stinksyska och bäckbräsma. I bäcken är det gott om näckmossa, och på den fuktiga jorden precis i bäckkanten växer rutlungmossa.

Forsärlan är gärna nere vid bäcken och letar insekter. Även grönsångare och svartvit flugsnappare trivs i reservatet. Den färgglada kungsfiskaren har setts nära myningen till Vättern.

Friluftsliv

Lufsebäcken är inget välbesökt område och här finns inga anlagda stigar. Eftersom reservatet är så nytt finns här varken informationsskylt eller gränsmarkering ännu. Du är självklart välkommen hit ändå, på naturens egna villkor!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Lufsebäcken är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • förstöra eller skada hela eller delar av liggande eller stående
  döda träd eller buskar
 • gräva upp växter
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp samt insamling av enstaka exemplar för artbestämning som inte låter
  sig göras i fält.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • utföra åtgärder för vetenskaplig undersökning som sträcker sig utanför allemansrätten.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022
Storlek: 8,9 hektar varav 0,2 hektar är vatten
Naturtyp: Vattendrag och lövskog
Kommun: Habo
Läge: 5 kilometer norr om Habo, gränsande till Haboskogens naturreservat
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Reservatet är nytt och det finns ännu inga anordningar

Hitta hit

Lufsebäcken är inget besöksreservat och inte särskilt lätt att ta sig till i och med att det inte finns någon parkering. Om man åker norrut längs väg 195 från Habo korsar vägen Lufsebäcken efter ungefär fyra kilometer.

Koordinater (där Lufsebäcken korsar väg 195):
57.95679, 14.10650
N 57°57'24.44", E 14°6'23.40"

Tillgänglighet

Lufsebäcken är inte särskilt lätt att komma till. Här finns inga anläggningar ännu, och det enda som planeras är gränsmarkering och informationsskylt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss