Kävsjön

Flyfoto över sjön Kävsjön

Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete för att restaurera Kävsjön och Häradsösjön i Store Mosse nationalpark. Ett arbete som beräknas pågå till år 2023.

Sjöarna sänktes i mitten på 1800-talet. Efter sänkningarna lockade de öppna strandområdena till sig ett rikt fågelliv. På senare tid har strandängarna börjat växa igen, vilket har påverkat sjöarnas värde som fågellokaler negativt.

För att vända utvecklingen ska sjöarna restaureras. Strandängarna vid Kävsjön kommer att öppnas upp och riset tas bort. Därefter ska vattennivån i sjön höjas till en högre nivå än idag för att döda de kvarvarande rötterna av riset. Efter det kan sjöns nivå sänkas igen till motsvarande dagens nivå under fågelhäckning för att sedan höjas tidvis för att förhindra ny igenväxning.

Vattennivån i Häradsösjön kommer att höjas till en högre nivå som sedan bibehålls. På så vis får sjön tillbaka en mer sammanhängande vattenyta men med mosaikinslag av öar och vegetation där fåglar kan häcka.

Under hösten 2019 kommer samråd för vattenregleringarna att hållas med myndigheter, organisationer, närboende och allmänheten. Hela projektet beräknas pågå till år 2023.

Kontakt