Marieholmsskogen

Marieholmsskogens naturreservat är bildat för att bevara en barrskog med höga naturvärden. Reservatet ska också ge möjligheter till naturupplevelser och vetenskaplig forskning - så länge naturvärdena inte tar skada. I södra Sverige är det i dag mycket ovanligt med så här stora gammelskogar. Dock har stora delar av granskogen dött på grund av barkborreangrepp.

Syfte

 • bevara naturskogsartad barr- och barrblandskog, våtmark och sjö,
  bevara biologisk mångfald knuten till naturskogsartad barr- och barrblandskog, våtmark och sjö,
 • bevara förekommande Natura 2000-naturtyper, med dess typiska och karaktäristiska arter, och områdets utpekade Natura 2000-arter i gynnsamt tillstånd
 • nyskapa värdefulla naturmiljöer inom ramen för bevarande av biologisk mångfald,
  tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Marieholmsskogen är ett annorlunda skogsreservat. Området skyddades för att bevara den gamla skogen. Stora delar av skogen föll vid stormarna under 2010-talet och många träd dog vid de massiva barkborreangreppen som sedan följde. Det är dock fortfarande höga naturvärden i skogen och den stora mängden döda träd skapar nya naturvärden Stora delar av reservatet är lite påverkat av skogsbruk.

Här finns små partier sumpig granskog och öppnare tallhedar. Bäckar, bergbranter, sjöar och mossar ger en varierande och fuktig miljö. Detta leder i sin tur till en artrik moss- och lavflora. I reservatet lever dessutom många urskogsgynnade skalbaggar. Tjäder, spillkråka och skogsmesar är vanliga.

Delar av skogen har mycket hög ålder. De högsta naturvärdena ligger i skogens orördhet och i att här finns gott om både gamla träd och död ved i form av lågor och torrakor.

I Kacklesjön finns bland annat abborre och gädda. Mört och elritsa har däremot slagits ut av försurningen. Sedan 1984 kalkar man uppströms Kacklesjön för att motverka försurningen.

Torplämningar och våtmarksslåtter

I reservatets nordvästra del finns torplämningen Rydet med stenrösen och nu igenvuxna odlingsmarker. I övrigt är det svårt att hitta synbara spår av odlingar. Längs Nydalabäcken har det enligt skifteskartor från 1800-talet funnits våtslåttermark.

Marieholmsskogen är ett annorlunda skogsreservat. Området skyddades för att bevara den gamla skogen. Foto: Johan Rova.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Marieholmsskogens naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • ställa upp husvagn eller husbil under längre tid än 1 dygn,
 • cykla eller rida på markerad vandringsled,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • fälla träd eller ta ved ut ur naturreservatet,
 • samla in insekter med fällor som dödar.
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2000
Storlek: 295 hektar (varav 284 hektar land)
Ägare: Staten, privat
Kommun: Gnosjö
Läge: Gnosjö kommun, ungefär mitt emellan Gnosjö och Skillingaryd, 2 kilometer nordost om Marieholm
Naturtyp: Naturskogsartat barrskogsområde
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, gångväg, eldstad, informationstavla