Fiskebäck

Foto: Länsstyrelsen.

Fiskebäck ligger nära Habo samhälle och är ett populärt utflyktsmål på våren när vitsipporna blommar. Reservatet är en igenvuxen gammal löväng som idag består av en frodig ädellövskog med ek, hassel och en mängd andra träslag.

Syfte

Att bevara ädellövskogen och lundfloran samt att öka områdets biologiska mångfald knuten till ädellövskog och ta tillvara områdets betydelse som tätortsnära utflyktsmål.

 

Foto: Länsstyrelsen.

Växt- och djurliv

Fiskebäck ligger i en svag östsluttning och genomströmmas av flera mindre bäckar, omgivna av kärrväxter. Skogen utgörs av såväl gamla som unga träd och buskar. Förutom ek och hassel förekommer ask, asp, sälg, björk, bok, alm, klibbal, hagtorn, hägg och måbär.

Under 1800-talet var området en löväng, troligen bevuxen med ek och ask, med inslag av hassel. Området har sedan fått växa igen och är idag mycket värdefullt på grund av den lundartade miljön och den näringsrika och fuktiga marken. På våren och försommaren växer här rikligt med örter, bland annat blåsippa, vätteros, tandrot, vårlök, desmeknopp och tvåblad.

En hotad art, läderlappslav, finns även inom området. I reservatets norra del har det funnits en liten åker som blev planterad med gran under 1950-talet. Granarna är nu avverkade men i östra kanten av åkern finns det kvar en gammal, delvis raserad, stenmur från åkertiden. En annan detalj, värd att uppmärksammas, är milstolpen i kalksten med Carl XII namnskiffer.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Fiskebäcks naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

 • framföra motordrivet fordon annat än på parkeringen
 • ställa upp husbil eller husvagn
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda
 • tälta
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • plocka eller gräva upp växter eller svamp, med undantag för bär eller matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2003
Storlek: 22 hektar
Ägare: Statligt
Kommun: Habo
Läge: På båda sidor om järnvägen mellan Falköping och Jönköping, cirka 2 kilometer sydost om Habo station
Naturtyp: Ädellövskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, vandringsled