Policy och plan för uppföljning av skyddade områden i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2021:14
Diarienummer:
37-2021-2
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen förvaltar för närvarande (2021) en nationalpark, cirka 220 naturreservat, cirka
240 Natura 2000-områden (varav drygt 140 är reservat), cirka 10 fågelskyddsområden och
drygt 20 naturminnen. Uppföljning av bevarandemål – att registrera och dokumentera
tillståndet i de skyddade områdena – ingår som en viktig uppgift i Länsstyrelsens förvaltning
av dessa områden. Syftet med uppföljningen är att få ökad kunskap om tillståndet för
naturtyper, arter och friluftsliv i skyddade områden på regional, nationell och internationell
nivå för att kunna förbättra naturvårdsarbetet. Utifrån uppföljning av områdesspecifika
målindikatorer för varje län framgår även om målsättningen med områdesskyddet har
uppnåtts, den utvärderar effekten av olika skötselåtgärder, samt utgör ett underlag för
kommande åtgärder och prioriteringar. Uppföljningen ska stärka förvaltningen så att
bevarandemålen nås på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontakt