Inventering av lavar på åtta lador i Lillhärdal

Om publikationen

Löpnummer:
2021:1
Diarienummer:
511-248-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Bild föreställande en gammal timrad lada

Under vårvintern 2020 anlitade Länsstyrelsen lavexperten Fredrik Jonsson för att inventera lavfloran på ett antal lador i Lillhärdal. Inventeringen utfördes i enlighet med Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet för att öka kunskapen om förekomst och utbredning av lavar på kulturved i länet.

Om ladorna blir föremål för restaurering utgör inventeringen dessutom ett gott underlag för att rätt hänsyn ska kunna tas.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet är ett kunskapsunderlag och vägledande dokument med förslag på åtgärder för att gynna och bevara dessa lavar.

Timmerlador, gärdesgårdar och hässjevirke har minskat i landskapet vilket lett till att flera lavarter vars livsmiljö utgörs av kulturved i dag är hotade. Vi behöver återskapa mer ved i jordbrukslandskapen och samtidigt vårda och bevara den kulturved som finns kvar.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare