Miljömålsuppföljning 2019 Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:39
Diarienummer:
501-4153-2019
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Miljömålsuppföljning 2019

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Många insatser och åtgärder har genomförts i Jämtlands län under året som bidrar till generationsmålet och till de globala hållbarhetsmålen. Samtidigt så kan det konstateras att mycket arbete återstår och att vår konsumtion har en negativ miljöpåverkan, inte minst utomlands.

Inget av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020.

Tre av målen – Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser som fnns i dag.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare