Fungerande gröna infrastrukturer för skogslevande arter i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
112-2019-1
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Fungerande gröna infrastrukturer för skogslevande arter i Jämtlands län

Arbetet med miljömålet Levande skogar är prioriterat i Jämtlands län. I länets regio­nala miljömålsprogram anges som utmaning att ”skapa en utveckling mot grön infrastru­ktur för att minska fragmen­teringen av populationer och livsmiljöer på landmiljö”.

Detta arbete som utfördes 2015 var ett försök att analysera vilka förändringar som skett i den ”Gröna infrastrukturen” i skogs­landskapet för Jämtlands län mellan åren 2004–2013. Arbetet skedde också som en inledning av länsstyrelsens arbete med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Resultatet av denna analys kommer att vara till hjälp vid planering av naturvårds­insatser på landskapsnivå, i samverkan med olika skogliga aktörer i länet. Rapporten ger också ett gemensamt kunskaps­underlag om länets skogar som livsmiljö för olika skogslevande arter, där avverk­ningstakt och fragmenterings­grad är centrala faktorer.

Kontakt

Pär Hedberg

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253359