Aktuellt underlag för översiktsplanering

Om publikationen

Löpnummer: 2017:20

Diarienummer: 401-6244-17

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 66

Publikationstyp: Planeringsunderlag

I denna rapport redovisar vi aktuellt planeringsunderlag för Jämtlands län. Tanken är att den ska vara ett underlag för kommunernas prövningar av sina översiktsplaner.

Redogörelsen utgår främst från de frågor där Länsstyrelsen har särskilt tillsynsansvar, det vill säga frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellan­kommunal samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säker­het samt risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Kontakt