Marksvampar i kalkbarrskog

Om publikationen

Löpnummer:
2015:6
Diarienummer:
511-4449-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Under hösten 2014 har Läns­styrelsen gett FORAN Sverige AB uppdraget att inventera kalkbarrskogar i Jämtland. Inventeringens huvudinriktning har varit att identifiera mark­svampar knutna till kalkrik skog men en bedömning har även gjorts av områdets övriga kalkbarrskogskvalitéer.

Syftet med inventeringen har varit att öka kunskapen om var vi har hotade kalkbarrskogs­arter och identifiera skydds­värda kalkbarrskogar. Result­atet utgör ett viktigt underlag vid det fortsatta bevarande­arbetet.

Totalt hittades nu omkring 37 rödlistade marksvampar.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare