Marksvampar i kalkbarrskog

Om publikationen

Löpnummer: 2015:6

Diarienummer: 511-4449-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Under hösten 2014 har Läns­styrelsen gett FORAN Sverige AB uppdraget att inventera kalkbarrskogar i Jämtland. Inventeringens huvudinriktning har varit att identifiera mark­svampar knutna till kalkrik skog men en bedömning har även gjorts av områdets övriga kalkbarrskogskvalitéer.

Syftet med inventeringen har varit att öka kunskapen om var vi har hotade kalkbarrskogs­arter och identifiera skydds­värda kalkbarrskogar. Result­atet utgör ett viktigt underlag vid det fortsatta bevarande­arbetet.

Totalt hittades nu omkring 37 rödlistade marksvampar.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare