VAD – verifiering av djurskyddskontroll

Om publikationen

Löpnummer:
2014:6
Diarienummer:
282-9031-12
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Lantbruksenheten i Jämtlands län har under 2013 genomfört ett internt projekt i syfte att utveckla en dokumenterad modell för intern övervakning och verifiering av djurskydds­kontrollen, enligt kraven i EU:s lagstiftning. Kontrollerna inom EU ska vara riskbaserade och följa myndighetens plan och dokumenterade rutiner. Åtgärder ska utföras enhetligt, vara likriktade och ge effekt, det vill säga brister i djurhåll­ningar ska upptäckas, rättas till och följas upp.

För att verifiera kontrollarbetet har Länsstyrelsen utfört parallellkontroller av djur­skydds­kontrollanterna samt granskat bedömningar, dokumentation, diarieföring och uppföljning.

Länsstyrelsen har funnit att det finns behov av att likrikta bland annat bedömningarna och diarieföringen. Förslag på åtgärder lämnas i rapporten.

Verifieringsmodellen som helhet har fungerat bra och den har tydligt visat vilka områden som behöver för­bättras. Modellen kan med smärre justeringar också användas för intern övervak­ning av Länsstyrelsens andra kontrollområden inom livsmedelskedjan. Även övriga länsstyrelser har visat intresse för modellen.

Kontakt

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär

Telefon 010-2253250