Lövnaturvärden i Strömsunds kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
511-2381-13
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Vid Länsstyrelsens invente­ringar invid Ströms vattudal, Strömsunds kommun har de senaste årens fynd av den ovanliga skalbaggen djupsvart brunbagge gjorts. I trakterna har man sedan tidigare även hittat den rödlistade laven Liten aspgelélav.

Arterna är hotade och omfattas av åtgärdsprogrammen Björklevande vedskalbaggar i Norrland respektive Hotade arter på asp i Norrland. Före­komsten av dessa arter tyder på att stora naturvärden knutna till lövskogsmiljöer finns kvar och föranledde noggrannare undersökning och analys av landskapet.

Syftet med det här uppdraget var att ta fram en landskaps­plan med förslag på skötsel och förvaltning av de viktigaste lövbiotoperna och omgärd­ande landskap.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare