Jämställdhetsstrategi - Jämtlands län 2014–2016

Om publikationen

Löpnummer:
2014:3
Diarienummer:
800-1568-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Det finns ett samband mellan graden av jämställdhet och regioners utveckling. Jämställd­het innebär att vi tillvaratar och värderar både kvinnor och mäns erfarenheter och kun­skap­er inom olika områden.

Det kan vara hur samhället planeras och byggs, vilken arbetsmarknad som finns att tillgå och på vilket sätt det går att förena arbets-, fritids och familjeliv.

Länsstyrelsen har ett ansvar för att samordna och stödja det övergripande arbetat med jämställdhetsintegrering på regional nivå. I det ingår givet­vis länsstyrelsens egen verk­samhet. För oss är jämställdhet en högprioriterad fråga.

Kontakt

Lillemor Landsten

Biträdande enhetschef, Samhällsenheten

Telefon 010-2253375