Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:11

Diarienummer: 511-4135-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Under perioden 2011-2013 genomfördes en jämförande analys av satellitdata med cirka tio års intervall för att se eventuella förändringar avse­ende vegetation eller annan störning av våtmarker.

Arbetet är en del av den Nationella miljöövervakningen av våtmarker i syfte att följa utveckling, påverkan och biologisk mångfald. Rapporten behandlar cirka 496 000 hektar i Jämtlands län varav drygt 1,3 procent visade på förändringar under den studerade tidsper­iod­en.

Kontakt