Övervakning av fjällvegetation på Hundshögen

Om publikationen

Löpnummer:
2013:19
Diarienummer:
700-5912-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Studiens syfte var att studera vegetationens utveckling i höjdgradienter ovanför sub­alpin zon på Hundshögen (1 372 meter över havet) i Jämtland, för att se eventuella klimatrelaterade effekter på floran.

Från fjällets topp utplacerades 49 provytor fördelade i fem transekter i ett stjärnsystem med 250 meters mellanrum mellan provytorna. De perma­nent markerade provytorna inventerades vid två tillfällen med fem års mellanrum (2007 och 2012). Fältskiktets totala täckningsgrad skilde sig obetydligt mellan åren, men förändringar hade skett i några av dess komponenter.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351