Miljömålsbedömningar 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:1

Diarienummer: 82-2013-1

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av de regionala miljömålen 2012 – årlig rapp­ortering.

Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjlig­heterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt