Miljömålsbedömningar 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:1
Diarienummer:
82-2013-1
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av de regionala miljömålen 2012 – årlig rapp­ortering.

Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjlig­heterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt