Risk för skogsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ordlista

Ibland använder vi ord och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Här får du förklaringar till de flesta.

 

Klicka på första bokstaven i ordet du vill ha förklarat. Vi hoppas vi att du finner svaret där.

 

Om du saknar en förklaring till något svårt ord får du gärna meddela oss.

 

Det gör du genom att använda formuläret ”Hjälpte informationen på den här sidan dig”. Du hittar det längst ner på sidan.

Anstå
Vänta.

Antagonistisk
Fientlig.

Anteckning
Stämpel på ett säkerhetsklassat dokument.

Beteckning
Samma sak som ärendenummer på en handling.

Bevarandestatus
Mått på om en art håller på att dö ut eller inte. Kan vara ”gynnsam” eller ”ogynnsam”.

Bifalla
Att säja ”ja” till något.

Cirkulär bioekonomi
Produktion, användning och cirkulering av biologiska resurser i samhället.

Delgivning
När till exempel ett dokument eller beslut har överlämnats på ett dokumenterat sätt. Tanken är att mottagaren senare inte ska kunna hävda att hen inte har fått ta del av dokumentet eller beslutet.

 

Destruera
Förstöra.

EBH
Efterbehandling av förorenade områden.

Evakuering
Samma sak som utrymning.

Expenser
Utgifter.

FWI
Fire Weather Index anger hur lätt en brand sprider sig och rör sig i terrängen.

Försörjningsberedskap
Ansträngningar för att se till att varuflöden i samhället fortsätter att fungera även under samhällsstörningar.

Föryngring
Det faktum att till exempel en lodjurshona har eller har haft ungar.

Geografiskt områdesansvar
Innebär att en organisation ska kunna rikta in, prioritera och samordna åtgärder vid kriser och extraordinära händelser inom organisationens geografiska område.

Habitat
En miljö där vissa djur och växter trivs.

Hela hotskalan
Betyder alla former av samhällsstörningar, från rena olyckor till fullt krig.

Helgenomsekvensering
Att identifiera hur en organisms eller individs hela genuppsättning ser ut. Termen användes ofta av Folkhälsomyndigheten under coronapandemin.

Informationssäkerhet
Förmågan hos en organisation att hantera sina informationstillgångar på ett tillräckligt säkert sätt.

Ingress
En kort summerande text mellan rubriken och huvudtexten i en artikel.

Jäv
Att en person är partisk när hen ska fatta ett beslut.

KAS
Katastrofskydd som automatiskt öppnar dammluckor i vattenkraftverk om maskineriet går sönder.

Koncession
Tillstånd.

Konfidentialitet
Exempelvis att bara behöriga personer får ta del av viss information.

Kontinuitetshantering
Konsten att få sin verksamhet att fortsätta som vanligt (continue) även när omständigheterna ändras.

Krigsbranddamm
Underjordisk kammare där vatten förvaras ifall vanligt vatten inte längre är tillgängligt för att släcka bränder i händelse av krig.

Laga kraft
När en lag börjar gälla säger man att den ”vinner laga kraft”.

LH
Landshövding.

Lösa ut
Samma sak som ”lösa”.

Markkartering
Ett sätt för en lantbrukare att se markens växtnäringsstatus och därmed räkna ut hur varje del av fältet ska gödslas för att optimera skörden och skördekvaliten.

Markupplåtelse
Tillstånd för att tillfälligt få använda offentliga och allmänna platser.

Medel
Samma sak som pengar.

MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden.

NNK
Natura naturtypskartan – en slags karta som beskriver tillståndet inom skyddade områden som naturreservat och nationalparker.

Nyttja
Samma sak som använda.

Obligatorisk
Något som måste vara med.

Primärproduktion
Den biologiska process där levande organismer omvandlar oorganiska ämnen till organiska ämnen. Allt lantbruk är primärproduktion.

Påverkansoperation
Verksamhet vars syfte är att förändra eller påverka en företeelse genom vilseledande informationsspridning så att de påverkades uppfattning, lojalitet eller förtroende förändras.

Svårt ord
Enkel förklaring

RAKEL
RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Ett kommunikationssystem som används av staten för samhällsviktig verksamhet.

Renskötselrätt
Den samiska rätten att använda områden för renskötsel, jakt och fiske.

Reproduktionslokal
En plats där djur trivs så bra att de kan göra nya djur.

Resiliens
Motståndskraft.

Riksintresse
Ett område, en plats eller ett enstaka objekt som anses allmänt viktigt för landet.

RK
Regeringskansliet.

Samverkan
Att flera olika myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, företag, föreningar, privatpersoner, etc. sitter tillsammans och pratar ihop sig.

Sekretess
Förbud mot att avslöja en viss uppgift.

Territoriell integritet
Att den del av jorden som vi kallar Sverige är skyddad mot intrång.

Totalförsvar
Gemensamt namn för det militära försvaret och det civila försvaret.

Urminnes hävd
När man hävdar att man äger något baserat på att ens förfäder i praktiken har ägt det längre än någon levande människa minns.

Verksamhetskritisk
Något som är jätteviktigt för verksamheten. (Inte i första hand en person som är kritisk till vår verksamhet.)

Värdetrakt
Landskap med särskilt höga ekologiska värden.

Svårt ord
Enkel förklaring

Svårt ord
Enkel förklaring

Svårt ord
Enkel förklaring

Svårt ord
Enkel förklaring

Året-runt-mark
Område som får användas av samer till renbete hela året.

Svårt ord
Enkel förklaring

Svårt ord
Enkel förklaring

Kontakt