Ordlista

Ibland använder vi ord och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Här får du förklaringar till en del av dem.

 

Klicka på första bokstaven i ordet du vill ha förklarat. Vi hoppas vi att du hittar svaret där.

 

Om du saknar en förklaring till något svårt ord får du gärna meddela oss.

Anskaffa
Köpa.

Anslag
Pengar.

Anstå
Vänta.

Antagonistisk
Fientlig.

Anteckning
Stämpel på ett säkerhetsklassat dokument.

Avlysa
Ställa in.

Avropa
Beställa en sak eller tjänst från ett företag som man har ett avtal med sedan tidigare.

Beteckning
Samma sak som ärendenummer på en handling.

Bevarandestatus
Mått på om en art håller på att dö ut eller inte. Kan vara ”gynnsam” eller ”ogynnsam”.

Bifalla
Att säja ”ja” till något.

Bifurkation
Ett ställe där en älv delar på sig.

Bistå
Hjälpa.

Cirkulär bioekonomi
Produktion, användning och cirkulering av biologiska resurser i samhället.

Delgivning
När till exempel ett dokument eller beslut har överlämnats på ett dokumenterat sätt. Tanken är att mottagaren senare inte ska kunna hävda att hen inte har fått ta del av dokumentet eller beslutet.

Destruera
Förstöra.

Diarium
Dagbok som en myndighet använder för att hålla ordning på alla handlingar som kommer in och skickas ut.

Dispositionsrätt
Att man har rätt att använda något fast man inte äger det.

Docka an
Sättas ihop med.

Drivmedelsersätta
Tanka.

EBH
Efterbehandling av förorenade områden.

Erinran
Påminnelse eller anmärkning.

Evakuering
Utrymning.

Expediera
Göra i ordning och skicka iväg.

Expenser
Utgifter.

Fastställa
Bestämma.

FWI
Fire Weather Index. Anger hur lätt en brand sprider sig och rör sig i terrängen.

Framställan
Begäran eller förslag.

Förfogande
Statens rätt att överta personlig egendom vid höjd beredskap.

Förplägnad
Mat.

Försörjningsberedskap
Ansträngningar för att se till att varuflöden i samhället fortsätter att fungera även under samhällsstörningar eller krig.

Förvaltningsobjekt
All verksamhet och alla tillgångar som det är bestämt att till exempel en del av länsstyrelsen ska ansvara för.

Föryngring
Det faktum att till exempel en lodjurshona har eller har haft ungar.

Geografiskt områdesansvar
Innebär att en organisation ska kunna rikta in, prioritera och samordna åtgärder vid kriser och extraordinära händelser inom ett visst geografiskt område. Exempelvis har länsstyrelsen geografiskt områdesansvar över länet, medan varje kommun har det över sin kommun.

Habitat
En miljö där vissa djur och växter trivs.

Handling
Information som i någon form (vanligtvis brev, blankett eller på mejl) har inkommit till, upprättats av eller förvaras hos, en svensk myndighet.

Hela hotskalan
Betyder alla former av samhällsstörningar, från rena olyckor till fullt krig.

Helgenomsekvensering
Att identifiera hur en organisms eller individs hela genuppsättning ser ut. Termen användes ofta av Folkhälsomyndigheten under coronapandemin.

Hemställan
Mer formell begäran till en myndighet än en framställan.

Informationssäkerhet
Förmågan hos en organisation att hantera sina informationstillgångar på ett tillräckligt säkert sätt.

Ingress
En kort summerande text mellan rubriken och huvudtexten i en artikel.

JK
Justitiekanslern. Regeringens verktyg för att se till att myndigheter följer lagen.

JO
Justitieombudsmannen. Riksdagens verktyg för att se till att myndigheter följer lagen.

Jäv
Att en person är partisk när hen ska fatta ett beslut.

KAS
Katastrofskydd som automatiskt öppnar dammluckor i vattenkraftverk om maskineriet går sönder.

Koncession
Tillstånd.

Konfidentialitet
Exempelvis att bara godkända personer får ta del av viss information.

Kontinuitetshantering
Konsten att få sin verksamhet att fortsätta som vanligt (continue) även när omständigheterna drastiskt ändras, till exempel vid höjd beredskap eller krig.

Krigsbranddamm
Underjordisk kammare där vatten förvaras ifall vanligt vatten inte räcker eller går att komma åt för att släcka bränder om det blir krig.

Laga kraft
När en lag eller en dom börjar gälla säger man att den ”vinner laga kraft”.

Leverabel
Något som levereras. Plural: leverabler.

LH
Landshövding (länsstyrelsens chef i varje län).

Landa in
Samma sak som landa.

Lösa ut
Samma sak som lösa.

Markkartering
Ett sätt för en lantbrukare att se markens växtnäringsstatus och därmed räkna ut hur varje del av fältet ska gödslas för att optimera skörden och skördekvaliteten.

Markupplåtelse
Tillstånd för att tillfälligt få använda offentliga och allmänna platser.

Medel
Pengar.

MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden.

NNK
Natura naturtypskartan – en slags karta som beskriver tillståndet inom skyddade områden som naturreservat och nationalparker.

Nyttja
Använda.

Obligatoriskt
Något som måste vara med.

OH-kostnad
Förkortning av ”overheadkostnad”. En OH-kostnad är en utgift för något som inte är direkt kopplat till det arbete som görs. Exempelvis måste lokalhyra, el och snöskottning betalas oavsett hur mycket man får gjort på en arbetsplats.

Pluvialområde
Ett ställe där det regnar mycket. Används när man pratar om översvämningar som orsakas av regn. Översvämningar som orsakas av överfyllda vattendrag och sjöar kallas fluviala.

POC
Point of contact = kontaktperson

Primärproduktion
Den biologiska process där levande organismer omvandlar oorganiska (=döda) ämnen till organiska (=levande) ämnen. Till exempel när potatisar växer i jord. Allt lantbruk är primärproduktion.

Påverkansoperation
Verksamhet vars syfte är att förändra eller påverka en företeelse genom vilseledande informationsspridning så att de påverkades uppfattning, lojalitet eller förtroende förändras.

RAKEL
RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Ett kommunikationssystem som används av staten för samhällsviktig verksamhet.

Redundans
Överskottskapacitet, som inte tillför något nytt men som kan hållas i reserv ifall den ursprungliga kapaciteten försvinner eller inte räcker till.

Rekvirera medel
Skaffa pengar.

Renskötselrätt
Den samiska rätten att använda markområden för renskötsel, jakt och fiske.

Reproduktionslokal
En plats där djur trivs så bra att de vill göra nya djur.

Resiliens
Motståndskraft.

Riksintresse
Ett område, en plats eller ett enstaka objekt som anses allmänt viktigt för landet.

Ringa
Liten. Som i ”ringa betydelse”.

RK
Regeringskansliet.

Samverkan
Att flera olika myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, företag, föreningar, privatpersoner, etc. sitter tillsammans och pratar ihop sig.

Sekretess
Förbud mot att avslöja en viss uppgift.

Skalskydd
En fastighets ”skal”, det vill säga alla väggar, tak samt in- och utgångar som dörrar, fönster och portar. Ett starkt skal gör att ingen kan ta sig in.

Säkerhetsskyddsklassificerad
En känslig faktauppgift eller plats som måste skyddas för att förhindra skada på rikets säkerhet.

Territoriell integritet
Att den del av jorden som vi kallar Sverige är skyddad mot intrång.

Tertial
En fyramånadersperiod.

Totalförsvar
Gemensamt namn för det militära försvaret och det civila försvaret.

Urminnes hävd
När man hävdar att man äger något baserat på att ens förfäder i praktiken har ägt det längre än någon levande människa minns.

Utfall
Resultat.

Verksamhetskritisk
Något som är jätteviktigt för verksamheten. (Alltså inte i första hand en person som är kritisk till offentlig verksamhet.)

Värdetrakt
Landskap med särskilt höga ekologiska värden.

Året-runt-mark
Område som får användas av samer till renbete hela året.

Äska
Begära.

Överklaga
Protestera mot ett beslut genom att skicka ärendet vidare till en högre instans.

Kontakt

Henrik Harr

Kommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss