Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Beviljade projekt

Föräldrautbildning

Erbjuda en introduktion till hur det är att var förälder i Sverige. En arena för att skapa kontaktnät med andra föräldrar och personal inom MVC/BVC samt förskola/skola.

Orter/kommuner: Berg

Samverkanspart: Södra Jämtlands Röda korsets

Period: 1 juli 2018—31 december 2018

Områdeschef integrationsenheten: Maria Östlund, maria.ostlund@berg.se

Agneta Sivertsson, agneta.sivertsson@berg.se

Samhällsorientering med hälsofrämjande insats för asylsökande/nyanlända

Utveckla en hållbar och inkluderande integrationsprocess med ett hälsoperspektiv för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. AME och ABF hjälper till att erbjuda tidig information i SO/hälsa. Förskola erbjuds på plats i lokalen.

Orter/kommuner: Bräcke

Samverkanspart: ABF

Period: 3 september 2018—31 augusti 2019

Integrationshandläggare: Åsa H Boije, asa.hedenstrom.boije@bracke.se

Träffpunkt i byarna del 2

Träffpunkt för att underlätta etablering och nätverksbyggande mellan föreningar och näringsliv i byarna. Öka förutsättningarna för att de som är bosatta i byarna kan etablera sig och bo kvar.

Orter/kommuner: Härjedalen

Samverkanspart: Lillhärdals idrottsförening, Ytterhogdals idrottsförening samt Svegs idrottsklubb

Period: 1 september 2018—31 juni 2019

Avdelningschef: Eva Larsson, eva.larsson@herjedalen.se

Verksamhetskoordinator: Kenneth Bergman, kenneth.bergman@herjedalen.se

Integration och jämställdhet

Anordna träffar för föräldralediga och erbjuda föreläsningar och aktiviteter så som sång och dans. Öka förståelsen för familjecentralernas syfte för att målgruppen i större utsträckning ska ta del av dessa.

Orter/kommuner: Härjedalen

Samverkanspart: Region Jämtland/Härjedalen

Period: 22 oktober 2018—23 augusti 2019

Agneta Roberts, agneta.roberts@herjedalen.se

Ingeborg Johansson, ingeborg.johansson@herjedalen.se

Växa tillsammans i Krokom

Säkerställa att asylsökande och nyanlända föräldrar får kännedom om, och vid behov hjälp att ta sig till, kommunens familjecentral och de öppna förskolor och kyrkis som finns etablerade. Även erbjuda en utbildning i hur det är att vara förälder i Sverige samt arbeta med att hitta fler svenska vänner att vänskapsmatcha med asylsökande och nyanlända.

Orter/kommuner: Krokom

Samverkanspart: Hej främling, Svenska kyrkan

Period: 1 september 2018—30 december 2019

Enhetschef integration Krokoms kommun: Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se

Frivilligstödjare: Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Språkvän Ragunda – en väg till inkludering och innanförskap

Arbeta med språkvänsmatchningar samt initiera och inspirera till språkcafè-tillfällen i samverkan med civilsamhället. Erbjuda hembesök för att nå ut till hemmavarande föräldrar samt anordna aktiviteter som underlättar för familjer att delta.

Orter/kommuner: Ragunda

Samverkanspart: Studieförbundet Vuxenskolan

Period: 1 oktober 2018—30 september 2019

Integrationssamordnare: Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se

Svenska och övriga etableringsinsatser för föräldralediga

Erbjuda hembesök till familjer med små barn för att fånga upp frågor, ge stöd och motivera till att delta i aktiviteter. Även anordna studiebesök på arbetsplatser och besöksmål samt gruppträffar med inslag av undervisning, språkträning, samtal med mera.

Orter/kommuner: Ragunda

Samverkanspart: Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan

Period: 1 januari 2019—30 juni 2019

Integrationssamordnare: Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se

Enhetschef: Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Kontakt

Madeleine Graff

Handläggare