Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Beviljade projekt

Strukturer för samverkan kring privatbostäder

Hitta strukturer och rutiner för att kunna erbjuda boenden som matchar målgruppens behov. Arbeta med att hjälpa målgruppen till boenden med förstahandskontrakt eller långsiktiga kontrakt enligt privatuthyrningslagen.

Orter/kommuner: Berg

Period: 1 oktober 2018—31 mars 2019

Områdeschef integrationsenheten: Maria Östlund, maria.ostlund@berg.se

Projektledare: Agneta Sivertsson, maria.ostlund@berg.se

Arbetsmarknadskunskap i teori och praktik

Erbjuda träffar med teoripass för att öka kunskapen om den lokala arbetsmarknaden, anordna studiebesök samt bjuda in lokala entreprenörer för att delge sina erfarenheter.

Orter/kommuner: Härjedalen

Period: 1 december 2018—30 november 2019

Områdeschef Härjedalens kommun: Eva Larsson, eva.larsson@herjedalen.se

Verksamhetskoordinator: Kenneth Bergman, kenneth.bergman@herjedalen.se

Boendesamordnare

Arbeta för att fler hyresvärdar ska vilja hyra ut bostäder i kommunens tätorter, stödja hyresvärd och hyresgäst vid uthyrning samt anordna en bomässa för att stimulera till egenbosättning i kommunen. Även arbeta för att fler hyresvärdar ska våga hyra ut i första hand till nyanlända.

Orter/kommuner: Krokom

Period: 1 januari 2019—31 december 2019

Integrationschef Krokoms kommun: Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se

Boendesamordnare: Bernt Åkerlund, bernt.akerlund@krokom.se

Boendeutvecklare

Kartlägga och utveckla interaktionen mellan kommunens invånare. Stimulera och utveckla skapandet av nya mötesplatser samt etablera kontakt med lokala aktörer och tillsammans med dessa uppmuntra till nya kontaktmöjligheter för både bosatta och blivande kommuninvånare.

Orter/kommuner: Ragunda

Period: 1 januari 2019—31 december 2019

Integrationssamordnare: Johan Högberg, johan.hogberg@ragunda.se

Enhetschef AMI: Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Föräldragrupp i samverkan – samhällsorientering i nya former

Finna nya former för samhällsorientering och samverkan. Anordna föräldragrupper samt utveckla tidigare framtaget föräldragruppsmaterial och bredda nuvarande föräldragruppsinsats till att omfatta fler samhällsfrågor även med inriktning mot arbetsmarknad.

Orter/kommuner: Strömsund

Period: 22 oktober 2018—22 oktober 2019

Kurator/socionom Resurscentrum Integration: Jenniffer Bennoit, jenniffer.bennoit@stromsund.se

Utvecklingsledare: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Mötesplats för arbetsmarknadsetablering

Stärka och utveckla arbetsförberedande insatser som ges via mötesplatsen och återbruket. Öka andelen kvinnor som erbjuds sysselsättning via mötesplatsen och återbruket samt öka andelen kvinnor som går ut i reguljär anställning via mötesplatsens och återbrukets verksamheter.

Orter/kommuner: Åre

Period: 1 januari 2019—31 december 2019

Verksamhetsledare: Marie Vackermo, marie.vackermo@are.se

Arbetsmarknadschef: Karin Ramström, karin.ramstrom@are.se

Rekrytera mera

Utveckla ett arbetssätt för att fånga upp den kompetens som finns bland nyanlända akademiker. Implementera ett nytt arbetssätt kring hur kommunen och näringslivet bättre och mer systematiskt kan nyttja de tillgängliga insatserna Jobbsprånget, Jobbskills, Snabbspår och korta vägen.

Orter/kommuner: Östersund

Period: 1 januari 2019—31 december 2019

Utvecklingsstrateg: Annika Hermansson, annika.hermansson@ostersund.se

Koordinator för arbetsmarknadsfrågor: Jimmy Jonsson, jimmy.1.jonsson@ostersund.se

Kontakt

Madeleine Graff

Handläggare