Glada människor på ett dagis.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om stadsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Så här ansöker du

Första utlysningen pågår fram till den 20 mars 2019, Länsstyrelsen i Jämtlands län har 1 662 000 kronor att fördela till tidiga insatser för asylsökande med flera.

Andra utlysningen pågår från den 20 augusti 2019 till den 20 september 2019. Information om hur mycket medel som finns att fördela inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Jämtlands län vid andra utlysningen kommer senare.

Fyll i bilagorna som du hittar här under och skicka dem till jamtland@lansstyrelsen.se

Har du en idé för en insats kan det vara bra att fundera igenom följande:

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ske vid de tidpunkter som är överenskommet med Länsstyrelsen.

Gör så här för att delrapportera:

Bilaga 11 - DelrapportsmallWord

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning.

Gör så här för att slutrapportera:

 • Fyll i blanketten Slutrapport för ideella föreningar och trossamfund
 • Skicka ifylld och undertecknad blankett till: jamtland@lansstyrelsen.se

Bilaga 13 - SlutrapportsmallWord

Asylsökande som deltar i TIA-insatser kan få ersättning för resorna till och från aktiviteterna. Det är Migrationsverket som betalar ut ersättningen.

För att få reseersättning av Migrationsverket behöver deltagaren ett intyg på att han/hon deltar i insatsen. Det är du som anordnar en insats som utfärdar intyget. För att få utfärda intyg behöver du teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen. Studieförbund är undantagna och kan skriva intyg utan överenskommelse.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:.

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande med flera men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelserna prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Teckna överenskommelse

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisation Word
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Skicka ifyllt och undertecknat formulär till:
  jamtland@lansstyrelsen.se

Överenskommelsen gäller ett år

En överenskommelse gäller i högst ett år. Du kan inte teckna en överenskommelse med retroaktiv verkan eller för verksamhet utanför länet.

Den asylsökande ska förnya intyget var tredje månad

Var tredje månad ska ett nytt intyg skickas till Migationsverket av den som söker ersättning. Det är deltagaren själv som ansvarar för att förnya intyget.

Frågor om reseersättning

 • Kontakta Migrationsverket om frågor som rör beslut och utbetalningar av reseersättning.
 • Kontakta Länsstyrelsen om frågor som rör överenskommelser.

Beviljade projekt

ABF Bräcke­-Livsstil på Landsbygd

Kunskaper i svenska, om det svenska samhället och kulturarvet. Projektet syftar till att de asylsökande ska vilja stanna i Bräcke kommun och vill också ge kunskap om de fördelar som är förknippade med att bo i en kommun med skog, natur och landsbygd.

Orter/kommuner: Bräcke

Kontaktpersoner:
Bertil Jonsson, bertil.jonsson@abf.se

Abdi Muhumed, abdi.muhumed@jgy.se

Bergs kommun – Samhälls- och arbetsmarknads­orientering för asylsökande i Bergs kommun

Samhällskunskap inklusive livsstil, och kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Tidig kunskap om Bergs kommun så de asylsökande väljer att stanna kvar i kommunen.

Orter/kommuner: Berg

Kontaktpersoner:
Maria Östlund, maria.ostlund@berg.se

Agneta Sivertsson, agneta.sivertsson@berg.se

Betelförsamlingen i Östersund-Jämtlands hjältar

Innovativ integration via gratis friskvårdsevent till arbetsplatser. Svenskaträning, CV-skrivning, studiebesök på arbetsplatser och hälsofrämjande aktiviteter såsom skapande.

Orter/kommuner: Bräcke, Östersund

Samarbetspartner: Östersunds FK, Östersunds IK, Jämtland basket, Tullus SG, Bitahlon Östersund, Östersunds SK, Östersundshem.

Kontaktpersoner:
Christian Lennartsson, kristjanla@hotmail.com

Ingemar Forss, ingemar.forss@gmail.com

Boxningsklubben – Änge BK Ängelns föreningsinsats för asylsökande integration och personliga utveckling

Projektet syftar till att de unga asylsökande kan komma in till Östersund för att träna och ha andra gemensamma aktiviteter tillsammans med ungdomar inom klubben.

Övernatta på vandrarhem och kunna umgås i klubbens regi under hela helgen. Med exempelvis träning, samtal, biobesök, föreläsningar och sammankomster under helgen.

Orter/kommuner: Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund.

Kontaktpersoner:
Lars-Göran Linde, galento55@gmail.com

Centrum för fred – Folkhälsa

Samhällsinformation med inriktning på hälsa samt introduktion i det svenska samhället. Projektet kommer att ge information om hälsofrämjande insatser och bidra till ett aktivt liv.

Orter/kommuner: Berg, Bräcke, Krokom

Kontaktpersoner:
KholodMahmood, kholod71@gmail.com

AbdulbariRajoub, abdulbari.rajoub@gmail.com

Equmeniakyrkan – Grundläggande datakurs

Utbildningen, som bedrivs på svenska, syftar till att ge deltagarna datorvana och en grundläggande utbildning av mail och Office-paketet samtidigt som kursen i sig kan skapa värdefulla möten mellan asylsökande/flyktingar och "svenskar". Kurstillfällena ger möjlighet till samtal mellan deltagare och därmed finns förutsättningar till förbättrade kunskaper i svenska.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:
Leif Schelin, leif.olov@hotmail.com

Tommy Gezelius, tommy.gezelius@hotmail.se

Utvecklingsgruppen Fjällsjö framtid – Kafé Hej Hello

En mötesplats för sociala möten och möjlighet att delta vid språkundervisning och pysselkvällar. Målgruppen kan även delta vid sortering och försäljning av kläder samt baka och sälja fika i cafeterian.

Orter/kommuner: Backe i Strömsunds kommun

Kontaktpersoner:
Linnea Bergström, fjallsjoframtid@backe.nu

Margareta Mårtensson, marg_martensson@hotmail.com

Härjedalens pastorat – Volontärarbete i Härjedalens pastorat

Språkcafé och mötesplats. Kulturaktiviteter

Orter/kommuner: Härjedalen

Kontaktpersoner:
Carina Blomqvist Liljegren, carina.blomqvist.liljegren@svenskakyrkan.se

Eva-Britt Boij, ebba_28@hotmail.com

Krokoms kommun – Arbetsmarknadsorientering

Kunskap om den svenska arbetsmarknaden genom studiebesök på arbetsplatser, info om jobskills, CV-skrivning. Kommunen kan erbjuda praktikplatser för asylsökande och upprätta praktikavtal.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: ​Svenska kyrkan, Röda korset, Migrationsverket, civilsamhället.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Krokoms kommun – Simskola för vuxna

Projektet syftar för att lära de asylsökande simning ur en säkerhetssynpunkt och glädjegivande fritidsintresse. Simskola för vuxna en dag per vecka under tre månader.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: Svenska kyrkan

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Mimi Finnstedt, Mimi.finnstedt@krokom.se

Krokoms kommun – Sommaraktiviteter Krokom

Syftet med insatsen är att ta de asylsökande med arrangemang, aktiviteter och utflykter i deras närmiljö. De får nätverk, möjlighet till att träna svenska samt att få möjligheter att volontärarbeta på sommaraktiviteterna något som bli ett litet steg in mot arbetsmarknaden.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: Hej Främling, KIV, Näldens bygdegårdsförening, Svenska kyrkan, Alsens hembygdsförening, Trångsvikens bygdegårdsförening, Röda korset.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Mimi Finnstedt, Mimi.finnstedt@krokom.se

Krokoms pastorat – Språkcafé

Aktiv språkundervisning, hjälp att söka praktik och jobb.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: Änge park byggvaruhandel.

Kontaktpersoner:
Olof Roos, olof.roos@svenskakyrkan.se

Calle Wahlström, calle.wahlstrom@svenskakyrkan.se

Laxsjö-Föllinge Röda Korset-Integrationsinsatser för asylsökande i glesbygden

Språkcafé, mötesplats och andra aktiviteter.

Orter/kommuner: Krokom

Kontaktpersoner:
Ingrid Olsson, vastavika106@gmail.com

Margareta Runnsäter, mrunnsater@gmail.com

Ragunda kommun – Välkommen till Ragunda – aktiv och meningsfull väntan på asyl i Ragunda

Syftet med insatsen är att skapa en röd tråd för personer som tillhör LMA och som bor i Ragunda kommun. Målet med insatsen är att de ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Att de ges en möjlighet att bli en del av samhället och att ta med sig goda erfarenheter och ny kunskap som blir till nytta för dem och det samhälle de kommer till. Svenskundervisning, samhälls­information, studiebesök på olika arbetsplatser samt skriva CV.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: ​Vuxenskolan, Rädda barnen, SISU

Kontaktpersoner:
Eva Blomkvist, eva.blomkvist@ragunda.se

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland – Detta är Sverige 2.0 och första stegen för att få ett jobb med volontärssatsning

Projektet syftar till att ge asylsökande högkvalitativ information om Sverige, ge introduktion i folkbildning och praktik i lokalsamhällets föreningsliv. Mötesplats för asylsökande. Vidareutveckla första stegen för att få jobb.

Orter/kommuner: Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Östersund

Samarbetspartner: Olika föreningar, trossamfund, IF och andra från civilsamhället. Kommuner.

Kontaktpersoner:
Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Jörgen Vikström, vikstromjorgen@gmail.com

SV Jämtlands län, Ragunda – Dunderklumpen

Projektet syftar till att involvera de asylsökande i en uppsättning av en teaterproduktion och spela en teater. De får ingå i ett team där de kan vara delaktiga i en teaterproduktion.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: ​Ragunda kommun, Teater Oberon.

Kontaktpersoner:
Annicka Kanto, annicka.kanto@sv.se

SV Jämtlands län – Svängom

Danskurser och olika danser för att röra på sig på ett roligt sätt, sprida kultur och samtidigt skapa nätverk. Mötesplats med dans varje fredag för asylsökande och etablerade svenskar.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: Fors hembygdsgård, Ragunda kommun, SISU, Bispgårdens IF, Ragunda basket, 24/7 kyrkan, PRO, SPF.

Kontaktpersoner:
Annicka Kanto, annicka.kanto@sv.se
Ulrika Thalén-Karlsson, ulrika.karlsson-thalen@sv.se

Ytterhogdals Röda Korset krets – Kunskaper i det svenska språket samt främja hälsa för asylsökande

Syftet är att öka asylsökandes kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Mötesplats där målgruppen har olika aktiviteter som bidrar till att behålla en bra hälsa.

Orter/kommuner: Härjedalen

​Samarbetspartner: Ytterhogdals IK, Svenska kyrkan, Ytterhogdals- Överhogdals och Ängersjö församling.

Kontaktpersoner:
Solveig Haugen, solveig.haugen@telia.com

Elinor Söderlund, elinorsoderlund@yahoo.se

Östersunds kommun – Resurscentrum för asylsökande

Östersunds bibliotek vill skapa ett resurscentrum för asylsökande där besökare kan få ett brett stöd i allt från samhällsorientering till språkinlärning, social samvaro och inte minst en plattform för att själva kunna påverka integrationsarbetet.

Orter/kommuner: Östersund kommun (men verksamheten är öppen för alla oavsett av hemkommun)

​Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen, Röda Korset, SV, Civilsamhället, samiskt informationscentrum.

Kontaktpersoner:
Daniel Fahlén, daniel.fahlen@ostersund.se

Maj Eriksson, maj.eriksson@ostersund.se

Krokoms kommun – Aktiviteter för asylsökande i Krokom

Målet är att erbjuda asylsökande på flera orter i Krokoms kommun aktiviteter utifrån deras intressen och utbudet i det svenska samhället. Hälsofrämjande aktiviteter typ simskola, matlagningskurs, studiecirklar, fotboll och utflykt

Orter/kommuner: Krokom Kommun

Samarbetspartner: ​Svenska kyrkan, Röda korset, Hej främling, studieförbundet vuxen skolan, Rädda Barnen och andra aktörer

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Östersunds kommun – Resurscentrum för asylsökande

Östersunds bibliotek vill skapa ett resurscentrum för asylsökande där besökare kan få ett brett stöd i allt från samhällsorientering till språkinlärning, social samvaro och inte minst en plattform för att själva kunna påverka integrationsarbetet.

Orter/Kommuner: Östersund kommun (men verksamheten är öppen för alla oavsett av hemkommun)

​Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen, Röda Korset, SV, Civilsamhället, samiskt informationscentrum

Kontaktpersoner
Daniel Fahlén, daniel.fahlen@ostersund.se

Maj Eriksson, maj.eriksson@ostersund.se

Ragunda kommun – Välkommen till Ragunda - aktiv och meningsfull väntan på asyl i Ragunda

Syftet med insatsen är att skapa en röd tråd för personer som tillhör LMA och som bor i Ragunda kommun. Målet med insatsen är att de ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Att de ges en möjlighet att bli en del av samhället och att ta med sig goda erfarenheter och ny kunskap som

blir till nytta för dem och det samhälle de kommer till. Svenskundervisning, samhällsinformation, studiebesök på olika arbetsplatser samt skriva CV.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: ​Vuxenskolan, Rädda barnen, SISU

Kontaktpersoner
Eva Blomkvist, eva.blomkvist@ragunda.se

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Bräcke kommun – Lär känna ditt Bräcke

Meningsfull vardag via olika aktiviteter; studiecirkel i svenska, användning av arbetsverktyget 'Paletten' som innehåller info kring olika områden, såsom arbetsmarknad, hälsa och det svenska samhället. Studiebesök och föreläsningar inom de nämnande områden t.ex. privatekonomi, hälsa, sociala koder fördjupad SO, horisontella principer, allemansrätten, föreningslivet mm. Matlagning

Orter/kommuner: Kälarna/Bräcke

Samarbetspartner: ​ABF Bräcke och Rädda Barnen.

Kontaktpersoner: Ulrika Fredin, ulrika.fredin@bracke.se , Åsa Hedenström-Boije, asa.hedenstrom-boije@bracke.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland – Detta är Sverige 2.0 och första stegen för att få ett jobb med volontärssatsning

Projektet syftar till att ge asylsökande högkvalitativ information om Sverige, ge introduktion i folkbildning och praktik i lokalsamhällets föreningsliv. Mötesplats för asylsökande. Vidareutveckla första stegen för att få jobb.

Orter/Kommuner: Berg, Bräcke, Krokom, Östersund- där asylsökande bor och behov finns av insatser.

Samarbetspartner: lokala SV kontor som finns i alla kommuner, eldsjälar, ideella föreningar, företag föreningar, församlingar med flera

Kontaktpersoner
Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Jörgen Vikström, vikstromjorgen@gmail.com

Equmenia kyrkan, Region Mitt-Mötesplats för asylsökande i Region Mitt

Sportlovsaktivitet på Fjällgården i Höglekardalen

Orter/Kommuner: Östersund.

Kontaktpersoner
jan.marklund@equmeniakyrkan.se

KFUM Ragunda – Öppen Court i Forshallen samt föräldrastöd till asylsökande familjer

Syftet är att asylsökande föräldrar till barn och ungdomar ska lära sig mer om föreningsliv och att de ska få ökad kunskap om och bli delaktiga i sina barns fritidsaktiviteter.

Orter/Kommuner: Ragunda kommun

Kontaktpersoner
Elisabeth Johnson, rogrinna@hotmail.se

Sylvia Axelsson, sylvia70axelsson@hotmail.com

Följande TIA-projekt beviljades under 2017.

Krokoms kommun – Arbetsmarknadsorientering

Studiebesök hos arbetsgivare, stötta asylsökande i att skriva CV samt sprida information till arbetsgivare om att Jobskills finns och hur det fungerar.

Orter/kommuner: Östersunds och Krokoms kommuner

Samarbetspartner: IUC Z-Group, Innanförskapsakademin, Arbetsförmedlingen.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, enhetschef integration Krokoms kommun Elisabeth.wickzell@krokom.se

Mimi Finnstedt Mimi.finnstedt@krokom.se

Rädda Barnen – Hälsoguider för asylsökande i Jämtlands län

Främja hälsa och tillgång till hälsofrämjande åtgärder genom hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörer utbildas och håller målgruppsanpassade informationer i mindre grupper på orter där målgruppen bor.

Orter/kommuner: Östersund, Bräcke, Krokom, Åre, Ragunda, Berg, Strömsund, Härjedalen.

Samarbetspartner: Enheten för asyl- och flyktinghälsa (Region Jämtland/Härjedalen), Röda korset, Medborgarskolan.

Kontaktpersoner:
Lisa Anderson lisa.andersson@rb.se

Helena Lindvall helena.lindvall@rb.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län – TIA SV Jämtlands län

Anordnar tematräffar och studiecirklar inom samhälls­information, svensk arbetsmarknad samt språkundervisning.

Orter/kommuner: Östersund, Åre, Ragunda, Strömsund, Krokom.

Samverkansparter: lokala eldsjälar, kulturföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, företagarföreningar, musikföreningar, med flera.

Kontaktpersoner:
Clara Kempff clara.kempff@sv.se

Karin Örnfjäll karin.ornfjall@sv.se

Hej främling!

Erbjuder hälsofrämjande aktiviteter anpassade efter varje individs förutsättningar. Idrott och kulturaktiviteter. Initiativtagare och frivilliga rekryteras, utbildas och handleds för att kunna bedriva hälsofrämjande aktiviteter på olika orter.

Orter/kommuner: Östersund, Berg, Bräcke, Härjedalen, Strömsund.

Samarbetspartner: SISU Idrottsutbildarna Jämtland Härjedalen.

Kontaktperson:
Emma Arnesson emma@hejframling.se

Dans för alla – verksamhet för främjande av integration

Anordnar sammankomster med dans och musik. En arena för social samvaro med möjlighet att delta i danskurser och följa med på dans resor inom länet.

Orter/kommuner: Strömsunds kommun

Kontaktpersoner:
Eva Ohlsson ohlsson2002@hotmail.com

Pia Karlsson piastrand@hotmail.se

Betelkyrkan – Jämtlands Hjältar

Sammankomster med pyssel och samtal, information om svenska samhället och arbetsmarknaden, möjlighet till hjälp att skriva CV samt besök på arbetsplatser.

Orter/kommuner: Östersunds och Krokoms kommuner.

Samarbetspartner: Östersunds FK, Östersunds IK, Jämtland Basket, Tullus SG, Biathlon Östersund och Östersund SK.

Kontaktpersoner:
Christian Lennartsson kristjanla@hotmail.com

Eivor Westin eivor.westin@gmail.com

Åredalens folkhögskola – Kurs i yrkessvenska och hotellstäd

Utbildning i yrkessvenska och yrkeskunskap inom hotellstäd samt vardagssvenska. Kursen innehåller en kombination av teori och praktiska uppgifter.

Orter/kommuner: Åre

Samarbetspartner: Fjällsätra AB

Kontaktpersoner:
Ingemar Forss ingemar@aredalensfhsk.se

Linnea Allberg linnea@aredalensfhsk.se

ABF Jämtland – Livsstil på Landsbygd

Anordnar studiecirklar med teoripass och praktiska aktiviteter för att ge kunskaper om möjligheten att tillvarata och förädla de råvaror som finns i naturen.

Orter/kommuner: Bräcke

Kontaktpersoner:
Bertil Jonsson bertil.jonsson@abf.se

Abdi Muhumed abdi.muhumed@jgy.se

Studiefrämjandet Mitt – Svenska för asylsökande (avslutat)

Anordna utbildning i grundkunskap i svenska språket.

Orter/kommuner: Grytans asylboende i Östersund.

Kontaktpersoner:
Berit Mahlberg berit.mahlberg@studieframjandet.se

Stefan Olsson stefan.olsson@studieframjandet.se

Svenska kyrkan södra Jämtlands pastorat – Asylverksamhet

Erbjuder svenskundervisning och information om svenska samhället och lagar. Anordnar även utflykter för att öka lokalkännedomen och den sociala kontakten med lokalbefolkningen.

Orter/kommuner: Åsarna i Bergs kommun.

Kontaktperson:
Maria Wassenius Karlsson maria.wassenius@svenskakyrkan.se

Bergs kommun – Samhälls- och arbetsmarknads-orientering för asylsökande i Bergs kommun

Erbjuda samhällskunskap och kunskap om den svenska arbetsmarknaden till de asylsökande som bor på asylplatser i Bergs kommun.

Orter/kommuner: Rätan och Åsarna i Bergs kommun.

Kontaktpersoner:
Maria Östlund maria.ostlund@berg.se

Agneta Sivertsson agneta.sivertsson@berg.se

Fjällsjö Framtid – Kafé Hej Hello

En mötesplats för sociala möten och möjlighet att delta vid språkundervisning och pysselkvällar. Målgruppen kan även delta vid sortering och försäljning av kläder samt baka och sälja fika i cafeterian.

Orter/kommuner: Backe i Strömsunds kommun

Kontaktpersoner:
Linnea Bergström fjallsjoframtid@backe.nu

Margareta Mårtensson marg_martensson@hotmail.com

KFUM Jämtlands BBK – Integration Jämtland Basket

Skapa en plattform för nätverkande där asylsökande får kan träffa svenskar under lättsamma former inom ramen för idrottsföreningen och idrottsevent. Deltagare har möjlighet att tillsammans med övriga funktionärer förbereda och delta vid matchevent.

Orter/kommuner: Grytans asylboende i Östersund.

Kontaktpersoner:
Peter Johansson pecka@jamtlandsbasket.se

Ivan Jafeèr ivan@jamtlandsbasket.se

Revsunds hembygdsförening – Orienteringsbusstur för asylsökande i Gällötrakten (avslutat)

En endags busstur för asylsökande med syftet att hälsa välkommen till bygden och visa upp trakten där de bor, ge en möjlighet att orientera sig samt få idéer av vad det finns att besöka och göra i området.

Orter/kommuner: Bräcke kommun

Kontaktpersoner:
Hilde Talstra info@revsundsprastgard.se

Sigbritt Herbert sigbrittherbert@gmail.com

Kontakt

Tone Morseth

Integrationssamordnare

Kamel Alhaj

Integrationssamordnare