Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

  • landsbygd,
  • energi- och klimat,
  • miljöskydd,
  • samhällsplanering
  • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Beskrivning av tidig projektidé

Fyll i formuläret nedan om ni har en projektidé och vill ha synpunkter från en av våra handläggare.

Observera att en inskickad projektidé inte räknas som en formell ansökan.Beskriv det viktigaste skälet för att genomföra projektet och vad den långsiktiga ambitionen är. Vilket problem syftar projektet till att lösa eller vilka nya möjligheter/metoder som ska utvecklas eller förbättras. Beskriv kopplingen mellan projektidén och behovet i länet.

Beskriv om samma eller liknande verksamhet pågår någon annanstans. Beskriv i så fall hur er projektidé kompletterar denna verksamhet. Tänk på att undersöka det på lokal, regional och nationell nivå och, om det är relevant, även på internationell nivå. Beskriv även om projektet har kopplingar till något annat planerat eller pågående projekt.


Projekten ska bidra till något av de prioriterade områdena i den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning, internationellt samarbete) samt övriga regionala program och strategier.

Redogör för de externa aktörer som projektet riktar sig till, det vill säga de aktörer som vill ha och behöver de resultat som projektet ska skapa.

Här ska ni beskriva nyttan med projektet och vilka resultat det ska generera efter projekttiden.

Beskriv hur projektidén har förankrats hos berörda aktörer och vilka aktörer ni ser som möjliga medfinansiärer i projektet.

Kontakt