Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen erbjuder byggnadsnämnder råd och stöd om tillsyn. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder. Syftet är att deras tillsyn ska bli så effektiv och enhetlig som möjligt. Länsstyrelsen och Boverket ansvarar tillsammans för att samordna arbetet med tillsynsvägledning till byggnadsnämnder.

Länsstyrelsen kan ge byggnadsnämnder råd och stöd om systemet för tillsyn, tillsynsregler och metoder för tillsynsarbetet. Vi ansvarar även för att följa upp och utvärdera nämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Uppföljning kan ske genom till exempel plan- och byggenkäten och erfarenhetsutbyten. Vi ska på Boverkets begäran lämna uppgifter om byggnadsnämndernas tillämpning.

Länsstyrelsen har en tillsynsvägledningsplan som redovisar vilken typ av tillsynsvägledning vi planerar att genomföra.

Tillsynsvägledning på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt