Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

För att vara behörig att ansöka om dispens måste du ha särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara tunga transporter eller en funktionsnedsättning. Det får inte heller finnas andra lämpliga alternativ än att köra i regleringsområdet.

Även den som har särskilda skäl kan bli nekad dispens. Under handläggningen gör vi en bedömning om körningen kan påverka naturmiljön eller friluftslivet negativt. Vi samråder också med samebyn i området för att ta reda på om körningen kan påverka rennäringen negativt.

Vi gör sedan en bedömning då vi tar hänsyn till de olika intressena.

Blanketter för att söka dispens finns längst ned på denna sida.

Förbud att landa med luftfarkost

I många av naturreservat i vårt län är det förbjudet att landa med luftfarkost. Som luftfarkost räknas bland annat flygplan, helikopter och drönare. Du kan hitta en karta över de reservat där det är förbjudet att landa i vår karta Motortrafik i natur. Över några av reservaten är det dessutom flygförbud.

Karta – Motortrafik i natur Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vad som gäller för den som kör snöskoter.

Reglerings­områden i Jämtlands län

I vårt län finns flera områden där man inte får köra snöskoter, så kallade regleringsområden.

Länsstyrelsen kontrollerar och sköter de områden som har bestämts av regeringen eller länsstyrelsen. Det är inte heller tillåtet att köra utanför skoterlederna i många av våra naturreservat.

Kommunerna kan också fatta beslut om regleringsområden. Det har till exempel Strömsunds kommun gjort. För att få mer information om vad som gäller i dessa regleringsområden ska du kontakta respektive kommun.

I de flesta regleringsområden finns det skoterleder där det är tillåtet att köra snöskoter. Däremot är det inte tillåtet att lämna skoterleden. Tänk på att det heller inte är tillåtet att köra skoter längs alla leder. Det finns till exempel skidleder och sommarleder. De leder du får köra skoter på ska vara märkta.

Kartor över statliga reglerings­områden

I vår interaktiva karta Motortrafik in naturen kan du se gränser för våra regleringsområden. Där finns också Fjällkartan som visar alla leder.

Karta – Motortrafik i natur Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från reglerna

Ibland finns det behov av att köra utanför lederna i regleringsområdena fast det är förbjudet. Den som tycker att han eller hon har tillräckligt starka skäl, kan ansöka om undantag från förbudet. Om du beviljas undantag betyder det att du får köra skoter trots att det egentligen är förbjudet. Det kallas dispens.

Men kom ihåg att du först måste ansöka om tillstånd  från förbudet innan du kör skoter i reglerade områden. Din ansökan skickar du in till Länsstyrelsen.

Det finns generella undantag i särskilda situationer. Här följer några exempel:

 • om du jobbar med renskötsel
 • om du utför ett arbete på uppdrag av staten eller kommunen
 • vid räddningsinsatser på uppdrag av polisen eller räddningstjänsten
 • på en sjö där du har fiskekort. Detta gäller bara om leden går ända fram till sjön. Sjön Rogen har speciella regler. Där får du inte köra väster om skoterleden.

Tillhör du undantagen?

Under våren 2018 beslutade vi om generella undantag för den som har ett fritidshus eller bostadshus. Undantaget gäller också för vissa som har fiskerätt i regleringsområdet.

Observera att dessa undantag har olika regler beroende på vilken typ av hus eller fiskerätt du har. Om du tror att du omfattas av undantagen är det därför viktigt att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Du kan läsa beslutet i vår författningssamlinglänk till annan webbplats eller kontakta oss på Länsstyrelsen för att få veta mer.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Kontakt

Caroline Westerlund

Naturvårdshandläggare

Marion Stofkoper

Naturvårdshandläggare