Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
  • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
  • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Energi och klimatstrategi 2020–2030

  • Den regionala energi- och klimatstrategin ska vara ett stöd för beslut som bidrar till att de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län tar ansvar för sin del i Parisavtalet.
  • Strategin beslutades av Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen i oktober 2019.
  • Strategin är ett styrande dokument för Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen i sin verksamhet, vid fördelning av regionala tillväxtmedel, framtagande av länstransportplan samt andra strategiska dokument.
  • Strategin är ett vägledande dokument vid framtagande av kommunala översiktsplaner och andra viktiga dokument och policys inom offentlig verksamhet samt för företag, organisationer, akademi, och privatpersoner att fatta egna beslut som bidrar till att målen nås. Alla behövs för att omställningsarbetet ska lyckas.
  • Strategin presenterar mål och insatsområden. Klimatråd Jämtlands län utgör en plattform för samverkan och samarbeten i det fortsatta arbetet.

Energi och klimatstrategi 2020–2030

Kontakt