Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd. Vi stödjer även organisationer som arbetar med att utveckla ett föräldraskapsstöd till föräldrar med barn upp till 18 år.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Det handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid deltagande på olika mötesplatser som öppen förskola, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper, professionell rådgivning eller i kapprummet med pedagogen på förskolan, skolan eller fritids.

Målet med föräldraskapsstöd

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med föräldraskapsstöd. Under 2018–2021 utvecklar vi ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Vi stödjer också genomförandet av den nationella strategin. Samverkan sker med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag är

  • ett jämställt föräldraskap
  • barnets rättigheter
  • jämlikhet och jämställdhet.

I arbetet tar vi även hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld.

Titta gärna på Länsstyrelsens film om vad föräldraskapsstöd innebär, och varför det är viktigt. Filmen riktar sig till alla aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd.

 

Hur ska en bra förälder vara? Hur kan föräldraskapsstöd upplevas? Hur kan samverkan kring föräldraskapsstöd se ut i praktiken?

I tre filmer får du ta del av barns, föräldrars och yrkesverksammas tankar och verklighet. Använd dem gärna vid arbetsplatsträffar, föräldramöten, konferenser eller andra forum där föräldraskapsstöd diskuteras.

Filmerna har tagits fram i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskap.

Film 1: Barn och unga i olika åldrar berättar hur de tycker en bra förälder ska vara och vad de tror att föräldrar behöver för stöd Länk till annan webbplats.

Film 2: Några föräldrar som tagit del av olika föräldraskapsstödjande insatser berättar om deras upplevelser av stödet Länk till annan webbplats.

Film 3: Olika professioner i en kommun berättar hur de samverkar kring föräldraskapsstöd från beslut till operativt genomförande (denna film textas inom kort) Länk till annan webbplats.

Mer information om föräldraskapsstöd

Förskola och skola som arenor för föräldraskapsstöd

Förskolan och skolan möter alla barn och föräldrar under den största delen av barnens uppväxt, vilket gör förskolan och skolan till en viktig arena för ett långsiktigt föräldraskapsstödsarbete. Föräldraskapsstödjande insatser ingår dock inte i förskolans och skolans ansvarsområde enligt läroplanerna, men de är skyldiga att samverka och samarbeta med föräldrarna. Enligt föräldrar så borde förskolor och skolor erbjuda stöd i föräldraskapet i större utsträckning. Det har gjort att vissa förskolor och skolor erbjuder olika typer av föräldraskapsstöd.

Rapporten Universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola – En kunskapsöversikt för åren 2010–2020 syftar till att öka kunskapen om hur föräldraskapsstöd i förskola och skola med fokus på universella insatser kan erbjudas och vilka effekter som har identifierats i forskning.

Universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola – En kunskapsöversikt för åren 2010–2020 Pdf, 769.7 kB.

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap har tagits fram för att fungera som ett stöd i utvecklingen av föräldraskapsstöd och den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i kommuner och regioner. Handboken riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Den berättar om barnkonventionens syn på relationer mellan vuxna och barn. Handboken beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga runt barn har rätt att få.

Barns rättigheter och föräldraskap Pdf, 4.1 MB.

Bilaga: Wordmall för kommunens kontakter inom föräldraskapsstöd Word, 17.4 kB.

Infogeneratorn

I Länsstyrelsens verktyg Infogeneratorn finns information om föräldraskapsstöd på flera olika språk.

Infogeneratorn Länk till annan webbplats.

Föräldraskap och tonårstid

Skriften Föräldraskap och tonårstid beskriver det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Skriften är också tänkt att fungera som stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i en kommun eller organisation.

Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till föräldrar med tonårsbarn Pdf, 4.4 MB.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om barn och ungas skärmtid och spelande. Kunskapsstödet är i första hand till för olika professioner som möter föräldrar, till exempel inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men det riktar sig också direkt till föräldrar. Kunskapsstödet består av bland annat filmer, diskussionsunderlag samt en broschyr.

Kontakt

Tone Morseth

Samordnare Föräldraskapsstöd