Tillsyn inom alkohol och tobak

Du som arbetar med frågor som rör alkohol och tobak på en kommun kan få vägledning i arbetet. Om din kommun fattar beslut om till exempel tillstånd för servering av alkohol ska du rapportera det till oss.

Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar och Folkhälsomyndigheten har ett centralt tillsynsansvar.

Tillsynsvägledning för alkohol samt tobak och liknande produkter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för att besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att restauranger följer alkohollagen. Likaså ansvarar kommunen för tillsyn i butiker som säljer folköl. Kommunen har också ansvar för beslut om tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter och tillsyn av försäljningsställen och rökfria miljöer.

Det finns även andra aktörer som Polismyndigheten, Konsumentverket och Tullverket som har ansvar för alkohol- och tobakstillsyn inom specifika frågor.

Rapportera in ditt kommunala beslut

Du som arbetar på en kommun och fattar beslut enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter ska enligt lag rapportera beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens granskar beslutet som en del av det regionala tillsynsansvaret.

Så arbetar vi i Jämtlands län

Länsstyrelsen samlar regelbundet länets kommuner och andra organisationer i flera nätverk för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Nätverksträffar är ofta tematiska utifrån nätverkens behov, och innehåller både erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för nätverkens medlemmar.

Regional strategi som stöd för länets gemensamma arbete

För att underlätta och stärka arbetet på regional och lokal nivå finns en regional ANDT-strategi för åren 2015-2020. Den syftar till att vara en gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå och en samlad kunskap i det förebyggande alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksarbetet liksom i vård- och behandlingsarbetet i Jämtlands län. Den regionala strategin bygger på de mål och insatser som den nationella strategin utpekar.

Tillsammans mot nätdroger

Andra exempel på länsstyrelsens samordning inom politikområdet är Tillsammans mot nätdroger och återkommande kommunikationsinsatser mot langning av alkohol. Vi fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå. 

Kunskapsdagar

Vi samarrangerar gärna kunskapsdagar med andra uppdrag inom länsstyrelsens ansvarsområden och med andra aktörer som Kommunförbundet, Region Västernorrland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Arbetet ska bidra till att uppfylla det nationella folkhälsomålet, likväl som Agenda 2030.

Få vägledning i tillsynsarbetet

Du som arbetar på en kommun med tillsyn enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter kan få vägledning från oss. Länsstyrelsen kan anordna utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning som stöd i arbetet.

Mer om Länsstyrelsens ansvar inom alkohol och tobak

Förutom ett regionalt ansvar för tillsyn och vägledning inom alkohol och tobak har länsstyrelsen också ansvar för samordning mellan myndigheter och kommuner för att underlätta samarbetet. Länsstyrelsen har också uppdrag att:

  • föra ut den statliga politiken regionalt.
  • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkters funktion och effekter inom länet.
  • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021-2025

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn. Nuvarande uppdrag gäller under åren 2021–2025. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025, på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Therese Räftegård Färggren

ANDTS-samordnare

Catrin Hall

Alkoholhandläggare