Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi veckovis redovisar hur det svenska samhället påverkas i varje län.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Länsstyrelsen har fått flera uppdrag för att möta de behov som uppstått.

Redovisning av lägesbilder som beskriver effekter på länen

Alla 21 länsstyrelser ska regelbundet redovisa lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län. Lägesbilderna redovisar effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

  • migrationsrelaterade frågor
  • cybersäkerhet
  • desinformation
  • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv
  • samhällets funktionalitet
  • andra konsekvenser i länen.

För att hantera uppdraget har ett gemensamt nationellt kansli för alla länsstyrelser bildats. Det samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild varje vecka. Lägesbilden sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som kommuner och andra aktörer i länen har identifierat på en övergripande nivå. Lägesbilden publiceras varannan vecka (udda veckor). Däremellan (jämna veckor) publiceras en kortare lägesbild som beskriver eventuella avvikelser jämfört med föregående vecka.

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 27 september 2022 Pdf, 197.4 kB.

Myndighetsgemensam information till skyddssökande från Ukraina

Länsstyrelserna har tillsammans med MSB och Migrationsverket tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Syftet med materialet är att hjälpa personer som har flytt till Sverige från Ukraina att

  1. ansöka om skydd i Sverige hos Migrationsverket, enligt massflyktsdirektivet
  2. hitta samlad information om det svenska samhället på Informationsverige.se. Webbplatsen beskriver hur det till exempel fungerar med boende, vård, husdjur, skola och arbete.

Skydd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

De samhällsaktörer som möter skyddssökande från Ukraina i sin verksamhet får gärna använda informationsmaterialet.

Ladda ned informationsmaterialet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Genomförda uppdrag

Under våren 2022 samverkade Länsstyrelserna med Migrationsverket för att få en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare över hela landet. Myndigheterna förde bland annat dialoger med kommunerna i respektive län för att åstadkomma detta.

Från och med den 1 juli 2022 gäller den nya lag som innebär att kommunerna efter anvisning av Migrationsverket har ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Den 25 mars redovisade länsstyrelserna en inventering med drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser för Migrationsverket att använda utifrån behov. Boendeplatserna är tänkta att användas för människor som flytt Ukraina och andra länder. Inventeringen omfattade en lista med lägenheter, skolor, idrottshallar, campingplatser, stugbyar, semesteranläggningar, vandrarhem, modulboenden och lagerlokaler. Länsstyrelserna gjorde inventeringen på uppdrag av regeringen.

Uppdatering av boendeinventering den 5 april

Länsstyrelserna uppdaterade den 5 april inventeringen av tillfälliga boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov uppgår nu till 73 647 stycken istället för 74 042 boendeplatser som uppgavs den 25 mars.

Bakgrunden till uppdateringen är att den ursprungliga listan inkluderade alla boendeplatser som kommuner med flera rapporterat in till och med morgonen den 25 mars. Under fredagen den 25 mars drog några aktörer tillbaka sina platser medan andra aktörer tillkom med ytterligare boendeplatser. Utöver detta förekom även ett skrivfel i den ursprungliga listan, vilket bidragit till att antalet platser i Gotlands län minskat från 3 278 till 1 684 platser i den uppdaterade listan.

Den 11 mars redovisade länsstyrelserna 14 300 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda om de behöver/vid behov. Antalet tillfälliga boendeplatser kommer från en inventering av tillfälliga boendeplatser som länsstyrelserna genomförde i landets kommuner med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Inventeringen gjordes utifrån en hemställan från Migrationsverket till länsstyrelserna den 8 mars om att inventera tillfälliga boendeplatser i sex län. Den 10 mars kompletterades hemställan med en förfrågan som gällde alla län i Sverige.

Länsstyrelsen redovisade den 17 juni en kartläggning av möjliga tillfälliga boenden i Jämtlands län. Den visade på 438 möjliga boendeplatser i länet.

Boendeplatser per kommun

Kommun

Antal platser

Berg

18

Bräcke

25

Härjedalen

34

Krokom

68

Ragunda

16

Strömsund

50

Åre

35

Östersund

192

Länsstyrelsens roll inom krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsens roll när det gäller krisberedskap och civilt försvar är att samordna arbetet i länet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska vi samverka med länets aktörer för att kunna inrikta och uppnå en samordning av samhällets åtgärder och resurser. Syftet är att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt.

I praktiken handlar Länsstyrelsens ansvar om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det innebär inte att vi övertar ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret inom respektive militärregion och vi ordnar även utbildningar och övningar.

Frågor och svar

Krisinformation.se samlar olika myndigheters information.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina finns på deras webbplats.
Rysslands invasion av Ukraina på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I rapporteringen av kriget förekommer många bilder och annan kommunikation som kan vara svårt att veta om den stämmer eller inte. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som står bakom information och budskap.

Källkritik på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Alla hanterar oro på olika sätt. Krisinformation.se har samlat information till dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är mer användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer av specialkompetenser. Engagera dig gärna i en frivillig försvarsorganisation eller någon annan frivilligorganisation som passar dig.

Frivilligorganisationer på webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sverige ansökte den 16 maj 2022 om medlemskap i Nato. Försvarsmakten vet mest om vad ett inträde i försvarsorganisationen skulle innebära för Sverige:

Natodebatten i fokus | Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Nej, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket ser inte att det finns risk för brist på varken läkemedel eller livsmedel i nuläget.

Köp gärna en extra förpackning av ett läkemedel du behöver, men om du rensar hela hyllan skapar du en bristsituation som kan äventyra andra personers hälsa.

Ukraina räknas som ett högriskland för rabies, och många människor som flyr tar med sina husdjur till Sverige. Sällskapsdjur kontrolleras av Tullverket vid ankomst eller av veterinär så fort som möjligt efter ankomst.

Läs mer hos Jordbruksverket:

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Källkritik innebär att du reflekterar över varifrån ett påstående eller en faktauppgift kommer. När du har hittat den källan kan du fundera över vilka mål källan har.

Om källan är ett stort universitet kan ett mål vara att få mer pengar till forskning. Om källan är en dagstidning kan ett mål vara att sälja fler tidningar. Om källan är Länsstyrelsen kan målet vara att få människor att följa landets lagar.

Om det inte går att hitta någon källa alls bör du fundera på om påståendet verkligen är sant.

Det här betyder inte att du ska misstro allt du läser och hör för att det ändå är vinklat. Men ett källkritiskt synsätt hjälper dig att själv bilda dig en uppfattning om vad som verkar sant och rimligt.

Att tänka källkritiskt – krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Många har frågor om skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en sida där du kan söka efter närmsta skyddsrum. Många fastighetsägare ser nu över sina skyddsrum för att säkra att de är i gott skick.

Bra att veta om skyddsrum – msb.se Länk till annan webbplats.

Varför finns det inte skyddsrum till alla?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer.

Notera att ingen har någon personlig plats i ett specifikt skyddsrum. Man tar sig bara till det som ligger närmast där man befinner sig. Ingen har förtur och det finns ingen prioriteringsordning. Källa: msb.se.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina. De anpassar sin bevakning efter rådande läge och genomför kontinuerligt beräkningar av spridning av radioaktiva ämnen från ett eventuellt utsläpp. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Vid en eventuell kärnkraftsolycka i Ukraina finns ingen anledning att ta jodtabletter om du bor i Sverige. Koncentrationen blir låg på stora avstånd.

Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas vid en kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. De som bor max 15 kilometer ifrån ett kärnkraftverk i Sverige har redan fått jodtabletter från ansvarig länsstyrelse.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vid allvarliga händelser och kriser kan varningar utfärdas med hjälp av utomhuslarm. Utomhuslarmet för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

På krisinformation.se kan du läsa mer om de olika larmen.

Så låter utomhuslarmen – lär dig skilja på dem – krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Som privatperson är det svårt att skydda sig mot stora cyberangrepp. Det blir i stället en fråga för myndigheter som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, polisen och Post- och telestyrelsen.

Det du kan göra är att byta till svårare lösenord, inte klicka på okända länkar, bara använda säkra nätverk och aldrig lämna ut känslig information till okända.

Du kan även tänka igenom hur du anpassar dig om internet, mobilnätet och/eller elen helt skulle försvinna. Vilka alternativ finns för de delar av ditt vardagsliv som skulle påverkas? Praktiska åtgärder kan vara att skriva ut viktig information på papper, ha kontanter hemma och skaffa fler sätt att ladda din mobiltelefon och radio på.

Informationssäkerhet - råd till privatpersoner (msb.se) Länk till annan webbplats.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer – msb.se Länk till annan webbplats.

Här är länkar till några organisationer om hur du som vill kan hjälpa till:

Hur kan jag hjälpa drabbade i Ukraina? | Röda Korset (rodakorset.se) Länk till annan webbplats.

Frivilligorganisationer - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kriget i Ukraina – så här kan du bidra - Frivilligutbildning Länk till annan webbplats.

Om du har ett boende som du kan tänka dig att låna ut eller hyra ut till flyktingar från Ukraina ska du vända dig till Migrationsverket.

Fastighetsägare och uthyrare - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Om du har kontakt med någon som bevittnat eller utsatts för brott mot civila i Ukraina, hjälp dem ta kontakt med Polisen här:

Förundersökning om krigsbrott i Ukraina | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se is a web site that gathers correct and confirmed information from a range of Swedish public authorities.

The war in Ukraine - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ви стали жертвою?
Ви знаєте когось, хто став жертвою?
Ви знаєте когось, хто вчинив військові злочини і зараз перебуває у Швеції?

Зверніться до поліції Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län