Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

KlimatGIS

Klimat-GIS är ett öppet geografisk informationssystem där du kan visualisera underlag om klimatförändringar berörande Jämtlands län. Underlaget består av resultatet av olika analyser genomförda av nationella aktörer och av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Med hjälp av "LstZ KlimatGIS" kan du hitta information för en specifik plats i länet. Du kan även rita, dela och skriva ut egna kartor.

Detta system innehåller karteringar för värmeböljor, översvämningar och skyfall som riskerar att öka till följd av klimatförändringar – och framförallt var detta kommer ske.

Information och nya karteringar uppdateras löpande.

Klimat-GIS – Länsstyrelsen Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en handlingsplan i samarbete mellan Länsstyrelsen och den kommungemensamma arbetsgruppen för klimatanpassning och Region Jämtland Härjedalen, med utgångspunkt i förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Handlingsplanen ska användas som vägledning och stöd i samband med upprättande av planer och program, vid prioriteringar och beslut samt för att nå uppsatta målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Jämtlands län.

Handlingsplan för klimatanpassning

Uppföljning klimatanpassning 2020

Vi har här samlat ett antal strategier och rapporter för klimatanpassning. Dessa är vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Dokumenten beskriver Jämtlands läns framtida klimat och hur arbetet går till i dag. Där står också även vilka åtgärder som behövs göras för att vi ska kunna anpassa oss till ett förändrat klimat.

Effekter av ett förändrat klimat. Skogsstyrelsen (2015) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energiförsörjning i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett klimat i förändring – Hur Jämtlands läns näringsliv påverkas av klimatförändringarna i andra länder. PWC (2021) Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Framtidsklimat i Jämtands län. SMHI (2015) Länk till annan webbplats.

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket (2019) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruket i ett förändrat klimat (2011) Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Karsa – klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län (2018)

Ras- och skred utifrån ett förändrat klimat (2013) Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skogsbruk i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skogs- och gräsbrand i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skogs- och gräsbrandsrisker i ett förändrat klimat (2012) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenplan för Storsjön (2016) Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Översvämning utifrån ett förändrat klimat (2013)  Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Lina Molin

Samordnare Klimatanpassning

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling