Dispens från strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När behöver du söka om dispens hos Länsstyrelsen?

Dispens för byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar

Du ska ansöka om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar hos Länsstyrelsen. Vi beslutar också om dispens för åtgärder eller aktiviteter i kulturreservat.

Dispens från strandskyddet i ett skyddat naturområde

Ligger det strandskyddade området i ett skyddat naturområde ska du söka dispens hos Länsstyrelsen. Skyddade områden kan vara nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen, och områden med biotopskydd, djur- och växtskyddsområden och områden med landskapsbildsskydd.

Ansök om dispens från strandskydd

Att ansöka om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor.

Ansök om dispens från strandskyddet för att bygga allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar

För att vi ska kunna ge dispens krävs: 

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Undantag

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver inte söka dispens om samtliga fyra punkter är uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen,
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet,
 • byggnaden är inte utformad för boende och
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

Om åtgärden är inom ett vattenområde

Ska du göra åtgärder i vatten? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Tillsyn inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Oftast är det kommunen som har ansvar för tillsynen inom strandskydd. Omfattas strandskyddsområdet också av ett annat statligt skydd, till exempel ett statligt naturreservat, är det Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Kommunen eller Länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Personen som brutit mot reglerna blir kontaktad. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens i efterhand, men inte alltid.

Myndigheten beslutar om vad som ska rättas till om dispens inte kan ges i efterhand. Det kallas föreläggande om rättelse och kan även kombineras med vite.

Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet rättas till. Det finns alltså ingen preskriptionstid.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att polisanmäla misstänkta brott. Även om anmälan inte leder till åtal kan Länsstyrelsen eller kommunen ändå begära att felet rättas till.

Tillsynsvägledning om strandskydd

Miljösamverkan Sverige har information och vägledning för dig som arbetar på en kommun med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av Länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Överprövning av kommunens beslut

Även om du har mottagit ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen så kan Länsstyrelsen överpröva beslutet.

Länsstyrelsen avgör sedan i sin överprövning om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas.

När en kommun fattar beslut om att bevilja en strandskyddsdispens skickas det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten.

Hur vet jag om Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut?

Du som har fått ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Om granskningen leder till att kommunens beslut överprövas skickar länsstyrelsen alltid ett besked om det till dig och till eventuella andra kända sakägare, ett så kallat delbeslut.

Vill du kontrollera om kommunens beslut om dispens har överprövats kan du själv följa statusen i ditt ärende genom vårt webbdiarium Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta Länsstyrelsen drygt en månad efter kommunens beslutsdatum på telefon 010-225 30 00 eller via e-post: jamtland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss