Totalförsvarsövning 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige - TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvarsövning 2020 planeras om till följd av covid-19

Hela vårt samhälle anpassar sig just nu till det rådande läget med anledning av covid-19. På grund av att hanteringen av pandemin prioriteras och att risken för smittspridning är stor så omplaneras nu de återstående delarna av Totalförsvarsövning 2020. Bland annat ändras tidsplanen där aktiviteter som ännu inte genomförts istället planeras om till 2021.

I arbetet med covid-19 har aktörerna haft stor nytta av de övningsaktiviteter som har genomförts hittills i Totalförsvarsövning 2020 . De erfarenheter och lärdomar som ges i samband med hanteringen av covid-19 blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och i omplaneringen av Totalförsvarsövning 2020.

Pandemin understryker också vikten av att fortsätta arbeta långsiktigt med att stärka Sveriges totalförsvar. Totalförsvarsövning 2020 är en viktig del i detta arbete.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Öva för att stärka motståndskraften

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Länsstyrelsens roll i övningen

Totalförsvarsövning 2020 ger Länsstyrelsen en möjlighet att utveckla förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och det ansvar som åligger Länsstyrelsen att leda, samordna och inrikta civila delen av totalförsvaret.

Samhället är sårbart och vi behöver tillsammans utveckla förståelse av de beroenden som finns så att vi kan stötta det militära försvaret som ska skydda vårt samhälle och dess funktionalitet.

Kommunens roll i övningen

Samtliga kommuner kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020. Det är en möjlighet för kommunerna att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, Sveriges kommuner och regioner (SKR:s) webbplatslänk till annan webbplats

Det civila och militära försvaret utgör totalförsvaret

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Länsstyrelsens roll inom totalförsvaret

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Kommunernas roll inom totalförsvaret

Kommunernas verksamheter är viktiga för att totalförsvaret ska fungera. Samhället är i behov av att kommunernas samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, som exempelvis vård, skola och omsorg. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Kontakt