Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Stödet är inriktat på följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning inom totalförsvar.
 • Säkerhetsskydd.
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Fokusområde för totalförsvarsplaneringen

Det geografiska området för den norra militärregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar tillsammans med utvecklingen av totalförsvaret och har bildat Norra totalförsvarsgruppen . Norra totalförsvarsgruppen har regelbundna möten för att driva arbetet framåt och genomföra gemensamma aktiviteter.

Nu gällande högre regionala grundsyn pekar ut följande fokusområden:

 • inriktning av planering för stöd till Försvarsmakten
 • inriktning av aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap
 • inriktning av planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats
 • inriktning för krigsplacering av personal.

Under våren 2021 har ett gemensamt arbete påbörjats för att revidera den högre regionala grundsynen utifrån totalförsvarsbeslutet 2021-2025, som riksdagen fattade i december 2020,

Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen är en del i det större området beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.

Med beredskapshänsyn i samhällsplaneringen avses en samhällsutveckling som i fred tillgodoser totalförsvars-, krisberedskaps- och olycksperspektivet. Detta förenklar, reducerar kostnader och minskar behovet av särskilda beredskapsåtgärder enbart avsedda för totalförsvaret.

MSB har med stöd av samhällsplaneringsfunktionen på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Totalförsvarsavdelningen på Försvarsmakten och enheten för fysisk planering på Försvarsmakten samt Boverket skrivit en vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen.

Vägledningen riktar sig till de aktörer som genom att ta fram planeringsunderlag och planer eller fattar beslut ska bevaka totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Vägledningens fokus är totalförsvarets civila intressen i fysisk planering. Texten riktar sig till samhällsplanerare och beredskapssamordnare med målet att stärka kunskapen om beredskapsfrågorna inom samhällsplaneringen genom tydligare och bättre processer för detta.

Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen (MSB) Länk till annan webbplats.

Kontakt