Jakt på lodjur

Licensjakt på lodjur 2019 får utföras inom sju av länets åtta jaktområden för lodjur. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april 2019 och omfattar 15 lodjur.

Syftet med licensjakten

Lodjursstammen i länet har under ett flertal år legat över förvaltningsmålet om 24 föryngringar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur för rennäringen. Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten nå målet för lodjursstammens storlek i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling beaktas.

Lodjursjägarens ansvar

Var och en som jagar lodjur är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska lodjursjägaren också hålla sig informerad om hur många lodjur som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Detta ska ske minst en gång varannan timme. Den som jagar ett lodjur sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Hur många djur får fällas?

Totalt får 15 lodjur fördelade inom sju områden fällas. I område 4 får ingen jakt genomföras.

  • Område 1: högst 2 lodjur får fällas
  • Område 2: högst 1 lodjur får fällas OBSERVERA – endast jakt på singeldjur
  • Område 3: högst 2 lodjur får fällas
  • Område 5: högst 2 lodjur får fällas
  • Område 6: högst 3 lodjur får fällas
  • Område 7: högst 3 lodjur får fällas
  • Område 8: högst 2 lodjur får fällas OBSERVERA – endast jakt på singeldjur

OBS! Årets lodjursjakt är avlyst i hela länet. (2019-03-05)

Jakt på singeldjur och bakspårningskrav

Inom område 2 och 8 tillåts endast jakt på singeldjur. Det innebär att honor som åtföljs av ungar samt medföljande ungar är fredade i dessa områden. Innan ett jakttillfälle startar i dessa områden måste det fastställas att lodjuret är ensamt vilket görs genom bakspårning.

Bakspårning ska ske minst en (1) kilometer och markeras med snitselband i spårets början och slut. Kortare avbrott i spårningen får maximalt uppgå till 100 meter. Den som jagar ska försäkra sig om att det är ett ensamt lodjur som bakspårats och vid misstanke om flera djur får jakt inte påbörjas. Upptäcks det under påbörjad jakt att det rör sig om flera djur skall jakten omedelbart avbrytas. Vid kontroll av fällda lodjur skall markerad bak-spårningslöpa på spårsnö kunna uppvisas för Länsstyrelsens besiktnings­man.

Bakspårning får inte ske med hjälp av motordrivet fordon.

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 70.

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur

Rapportering av fällt lodjur ska ske snarast och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes. Rapportering om påskjutet lodjur ska ske snarast till telefonnummer 010-225 30 40.

Ett påskjutet lodjur är nödvän­digtvis inte skadeskjutet men avräknas från tilldelningen tills det är säkerställt att det inte skadats vid skottillfället.

Kontakt

Emma Andersson

Vilthandläggare

Nicklas Rumm

Vilthandläggare

Tove-Mathilda Myhr

Vilthandläggare

Telefon 010-2253451