Jakt och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen:

 • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • att leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Licensjakt på björn 2018

Årets licensjakt på björn får utföras inom två huvudjaktområden i länet, varje huvudområde är indelat i två delområden. Jakten får utföras från och med 21 augusti till och med 15 oktober 2018 och omfattar 100 björnar.

Information om återstående tilldelning

Om du vill veta hur många björnar som återstår i årets jakt ringer du vår telefonsvarare på 010-225 30 70.

Syftet med licensjakten

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500-800 björnar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av björn för rennäringen. Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten minska björnstammen i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för björnstammens utveckling beaktas.

Antal patroner i magasinet för halvautomatiska vapen

Nytt för licensjakten på björn 2018 är att halvautomatiska vapen med stöd av licensjaktbeslutet får laddas med högst sex patroner, en patron i loppet samt fem patroner i ett magasin som är spärrat för fem patroner.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Hur många djur får fällas?

Jakten omfattar högst 100 björnar fördelat på två huvudjaktområden i länet. Varje huvudjaktområde består av två delområden (bilaga 2 & 3 i beslutet).

Var får djuren fällas?

Områdesindelningen för licensjakten 2018 är samma som den indelning som användes åren 2016 och 2017.

 • Område 1: söder om Europaväg 14 (E14).
  Antal björnar: Högst 40 björnar får fällas, varav maximalt 20 björnar får fällas inom område 1b.
 • Område 2: norr om Europaväg 14 (E14).
  Antal björnar: Högst 60 björnar får fällas, varav maximalt 30 björnar får fällas inom område 2b.

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 70.

Anmälan om fälld eller påskjuten björn

Rapportering av fälld björn ska ske utan dröjsmål och senast inom två timmar från den tidpunkt då djuret fälldes. Rapportering om påskjuten björn ska ske snarast till telefonnummer 010-225 30 40.

Åteljakt

Licensjakt efter björn får ske med hjälp av åtel. Åtling får påbörjas efter skriftligt medgivande av Länsstyrelsen och tidigast den 15 juli 2018. Senast tio dagar efter att jakten är avlyst i det aktuella området ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

För mer information om de villkor som omfattar jakten, läs beslutet i sin helhet.

Beslutet i sin helhet, inklusive bilagorPDF

Karta över jaktområdenPDF

Aktuella jaktbeslut och domar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om licensjakt efter björn 2018.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-06-26 10.17
Beslut om licensjakt på lodjur 2018.pdföppnas i nytt fönster 14.2 MB 2018-05-22 15.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Luleå FR 1828-18 Dom 2018-08-16.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-08-17 15.11
Luleå FR 497-18 Dom 2018-03-07.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB 2018-05-22 15.34

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med ovan nämnda förordningen.

Ordinarie ledamöter och ersättare sitter i delegationen fram till och med 31 december 2018.

Landshövding Jöran Hägglund är ordförande i delegationen.

Viltförvaltningsdelegationen - ordinarie och ersättare

Förtroendevalda
ordinarie, Susanne Hansson, S - ersättare, Peter Bergman, S
ordinarie, Kjell Tjärnå, S - ersättare, Finn Cromberger, FP
ordinarie, Anders Häggkvist, C - ersättare, Margareta Mahmoud Persson, KD
ordinarie, Catarina Antan Raswill, V - ersättare, Hans E Bergström, V
ordinarie, Elise Ryder Wikén, M - ersättare, Angelika Lindahl, MP

Trafiksäkerhet och illegal jakt
ordinarie, Sofia Lindgren, Polisen - ersättare, Håkan Andersson, Polisen

Jakt- och viltvårdsintresset
ordinarie, Peter Eriksson, Jägareförbundet Mitt Norrland - ersättare, Gun
Fahlander, Jägareförbundet Mitt Norrland

Naturvårdsintresset
ordinarie, Karin Ericson, Svenska Rovdjursföreningen - ersättare, Per Hedman, Naturskyddsföreningen
ordinarie, Bengt-Göran Carlsson, Jämtland-Härjedalens Ornitologiska förening - ersättare, Johanna Johnsson, Svenska Rovdjursföreningen

Friluftsintresset
ordinarie, Åsa Johansson Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund - ersättare, Göran
Falkerby, Svenska Turistföreningen

Ägare och brukare av jordbruksmark
ordinarie, Lars Ahlin, Lantbrukarnas Riksförbund - ersättare, Åsa Gustavsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Lokalt näringsliv och turism
ordinarie, Ingela Öhman, Hushållningssällskapet Jämtland - ersättare vakant

Skogsnäringen
ordinarie, Per Österberg, SCA - ersättare, Jerker Bylander, Norrskog

Fäbodbruket
ordinarie, Erik Daabach, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare - ersättare, Jon
Olovsson, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Rennäringen
ordinarie, Marianne Persson, Svenska Samernas Riksförbund - ersättare, Kjell-Ove
Klemensson, Svenska Samernas Riksförbund

Sametinget
ordinarie, Richard Åström, rennäringen - ersättare, Franciska Rensberg, rennäringen

Ekoturismföretag
ordinarie vakant - ersättare vakant

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
181003 - Protokoll Viltförvaltningsdelegation.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2018-10-04 11.03
180213 - Protokoll Viltförvaltningsdelegation.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2018-09-13 10.08

Kontakt