Nationell plan för miljöprövning av vattenkraft

Vill du att din verksamhet ska ingå i den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft? Skicka in din anmälan i vår e-tjänst.

Från 1 januari 2019 ska alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel miljöprövas av Mark- och miljödomstolen. Det innebär att de ska prövas för ett nytt tillstånd, med moderna miljövillkor.

Regeringen ska besluta om en nationell plan för miljöprövningen. Om du vill att din verksamhet ska ingå i den nationella planen ska du anmäla det till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2019. Vi kommer då meddela dig när du ska lämna in din ansökan om miljöprövning till Mark- och miljödomstolen. Det kommer vi att göra när Regeringen har beslutat om tidsplanen.

Anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraften

Använd vår e-tjänst för att anmäla din verksamhet till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften. Vi kommer då utreda om verksamheten uppfyller kriterierna för att ingå i den nationella planen.

Handledning för anmälan till nationell plan för miljöprövning av vattenkraftverkPDF

De uppgifter som behövs för anmälan är vem som bedriver vattenverksamheten (ägaren), var vattenverksamheten bedrivs (geografisk koordinat) och produktionsuppgifter för 2009-2014 samt det eller de dokument som visar vilket/vilka tillstånd man har för vattenverksamheten, alternativt en beskrivning av med vilka rättigheter som vattenverksamheten bedrivs.

Du anmäler vattenverksamheten i fem steg och anger de uppgifter som efterfrågas. Därefter skickar du in anmälan elektroniskt.

Steg 1 av 5: Huvudanläggningen och dess egenskaper

Huvudanläggningens namn

Ange vattenkraftverkets eller fristående regleringsdammens namn. Huvudanläggningen för vattenverksamheten är oftast vattenkraftverket.

Geografiska koordinater för verksamheten

Det geografiska läget ska beskrivas genom att ange koordinat för huvudanläggningen.

Om de geografiska koordinaterna inte är kända, kan du använda länsstyrelsernas karttjänst. (öppnas i ny flik). Klicka på den lilla rutan längst ner till vänster. Välj placeringen genom att zooma och klicka i kartan. Koordinaterna visas längs ner till vänster. E: 6 siffror, N: 7 siffror.

OBS! Formatet ska vara SWEREF_TM (3006)

OBS! Om det finns koordinater för huvudanläggningen, så kan dessa vara framtagna med ett äldre koordinatsystem. Använd därför ovanstående karttjänst för att uppdatera eller kontrollera att koordinaterna är korrekta.

Exempelvis har Havs- och vattenmyndighetens kontor följande koordinater 319746 (Ost), 6401092 (Norr) (anges utan mellanrum)

Finns elproduktion?

Frågan besvaras med Ja eller Nej,

 • JA om vattenverksamheten har pågående elproduktion
 • NEJ om vattenverksamheten är nedlagd. Besvaras med NEJ även för fristående regleringsdammar.

Var anläggningen avsedd för elproduktion vid anläggningstillfället?

Frågan besvaras om elproduktion inte finns.

Frågan besvaras med Ja eller Nej.

Besvaras med JA för fristående regleringsdammar som byggdes för att producera vattenkraftsel.

Endast vattenverksamheter som byggdes för att producera vattenkraftsel men som nu är nedlagda får ingå i den nationella planen. Övriga nedlagda anläggningar, som initialt inte var byggda för vattenkraftsel, ingår inte.

Uppgifter om kraftverkets egenskaper

Uppgifter om kraftverkets egenskaper är dels för att ange omfattningen på vattenverksamheten, och dels för den uppföljning av hur stor påverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga som prövningen för moderna miljövillkor resulterar i och som regering och riksdag vill ta del av.

För fristående regleringsdammar som byggdes för att producera vattenkraftsel besvaras dessa med noll.

Installerad effekt (MW)

Den installerade effekten är den sammanlagda märkeffekten för kraftverkets samtliga generatorer. Märkeffekt är den effekt som en generator är konstruerad för, den nominella effekten.

Årsproduktion (MWh)

Årsproduktionen avser ett medelvärde för åren 2009–2014 (totalproduktion under tidsperioden delat med 6).

Om uppgifter för dessa år saknas, bör normalårsproduktion anges.

Steg 2 av 5: Tillhörande anläggningar

Finns tillhörande anläggningar som är direkt eller tekniskt sammankopplade med huvudanläggningen?

Enligt den nya lagstiftningen ska det göras en samlad miljöprövning av hela vattenverksamheten. Därför ska man anmäla tillhörande anläggningar som är direkt eller tekniskt sammankopplade med huvudanläggningen (vattenkraftverket), exempelvis regleringsdammar, vattenbortledning, vattenöverledning eller andra anläggningar som påverkar vattnets flöde som också ska ingå i miljöprövningen. Om dessa ingår i det befintliga tillståndet för vattenverksamheten, behöver de inte anmälas som separata anläggningar.

Exakt vilka vattenverksamheter som det avser är svårt att generellt beskriva eftersom situationen varierar från verksamhet till verksamhet. Vattenverksamheter som mer eller mindre sitter ihop fysiskt är dock en första utgångspunkt, om de saknar gemensamt tillstånd. Det kan också avse anläggningar såväl uppströms som nedströms om de är en del av hur vattenverksamheten bedrivs. Det kan vara regleringsdammen uppströms som är avgörande för driften av vattenkraftverket.

Tillhörande anläggningar

Anläggning: 1

Anläggnings namn

Anläggningens funktion

Ange de tillhörande anläggningarna (en eller flera) som ska utgöra den samlade miljöprövningen av hela vattenverksamheten.

Geografiska koordinater för tillhörande anläggningar

Det geografiska läget ska beskrivas genom att ange koordinat för anläggningen. Se steg 1 av 5 för mer information.

Steg 3 av 5: Ange länsstyrelse samt uppgifter om sökande

Ange Länsstyrelse

Välj det län där vatten­verksamheten bedrivs.

Om din vattenverksamhet bedrivs i två län, utgå ifrån var huvud­anläggningen ligger.

Finns det oklarheter kan du kontakta länsstyrelsen för att få information om vilket län du ska välja.

Ange verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare är den som äger vattenverksamheten, om det inte finns avtal om andra ansvarsförhållande.

Görs anmälan av ombud till sökande?

Om det inte är ägaren av vattenverksamheten som anmäler, behöver det anges vem som är ombud för ägaren. Det ska finnas en fullmakt för ombudet att företräda ägaren.

Informationen är viktig för att Länsstyrelsen ska veta med vem de ska kommunicera med inför miljöprövningen.

Ange typ av ombud

Kontaktperson ombud

Steg 4 av 5: Dokument som bifogas anmälan

Bifoga de dokument som kan styrka att vattenverksamheten uppfyller kriterierna för att få ingå i den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften, vilket framgår ovan under rubriken ”Vilka får anmäla sig till den nationella planen”.

Ett dokument (1–2 sidor) som visar att anläggningen producerar el eller uppfördes i syfte att producera vattenkraftsel ska bifogas. Det kan göras genom att bifoga en kopia på första sidan för en vattendom (eller motsvarande) och innehålla uppgifter om tillståndet för den aktuella vattenverksamheten, målnummer, datum för domen och vilken domstol som avkunnat domen.

Om det finns separata tillstånd för tillhörande anläggningar bör även en kopia för dessa bifogas.

Om det inte finns en vattendom eller motsvarande tillstånd, ska en kort beskrivning av vattenverksamheten bifogas (1-2 sidor). Det är viktigt att beskrivningen är så utformad att länsstyrelsen får erforderlig information rörande samtliga de kriterier som kan anses följa av den nya 11 kap. 6 § miljöbalken och som måste vara uppfyllda för att anläggningen ska kunna omfattas av planen.

Om länsstyrelsen behöver mer information om din anläggning för att kunna ta ett beslut kommer de att begära in kompletterande uppgifter.

Bifoga dokument genom att klicka på knappen "Välj fil". Välj den fil du vill bifoga, men dokumentet måste vara i filformatet PDF, TIF eller JPG. Klicka därefter på knappen "Ladda upp valda filer".

Steg 5 av 5: Granska

Här redovisas dina samtliga inskrivna uppgifter.

 1. Läs igenom och granska
  Läs igenom för att avgöra om du vill skicka in. Om du vill ändra något trycker du på knappen Tillbaka för att gå tillbaka till formuläret.
 2. Bekräfta att du har granskat
  Genom att granska och godkänna samtycker du till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
 3. Skicka in
  Du anmäler dig till den nationella planen genom att skicka in dina uppgifter elektroniskt, genom att klicka på skicka in (nere till höger).
  Efter att du har skickat in får du möjlighet att spara och skriva ut en mottagningsbekräftelse.

Kontakt

Urban Westbye

Biträdande enhetschef, Djur- och miljöenheten