Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Information om närgångna björnar

Vanligtvis undviker björnar människor, men ibland händer det att de rör sig nära bebyggelse. Det är inget onaturligt beteende, men däremot oönskat. En björn som blir van vid människor kan snabbt förlora sin skygghet och därmed utvecklas till en farlig björn.

Länsstyrelsen vill därför uppmana boende i björnområden att förebygga problem med närgångna björnar.

Att björnar rör sig nära bebyggelse inträffar framför allt på våren. Det beror ofta på att tillgången på mat är dålig i skogen och de lockas till spirande gräs på gräsmattor och vallar. En annan anledning kan vara att honorna separerar från sina fjolårsungar på våren. När ungarna ska börja klara sig själva kan de uppträda vilset och oskyggt.

Goda råd för dig som bor eller vistas i björntrakter:

 • Mata aldrig björnar.
 • Visa stor respekt om du ser en björn, gå till exempel aldrig ut ur bilen om du ser en björn på vägen eller i diket.
 • Städa bort allt som luktar mat vid din bostad, till exempel fågelfrön och talgbollar, slaktavfall, fallfrukt och djurfoder.
 • Förvara soptunnan i uthus eller garage.
 • Kasta aldrig ut skräp och matrester på vägen eller nära bebyggelse.
 • Städa efter dig när du rastat.

Vad kan du göra om du ser en björn på gården eller i bostadsområdet?

Kontakta vår rovdjurstelefon 010-225 30 40:

 • om du vill ha råd om olika förebyggande åtgärder, som elstängsel kring fårhagar och bikupor med mera.
 • om du vill ha råd om hur man kan skrämma bort nyfikna björnar.

Kontakta polisen på 114 14:

 • om björnen orsakar avsevärd skada eller antas vara farlig för människors säkerhet.

Kontakt