Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Observera att när du nyttjar ett generellt undantag för att köra i terrängen är du själv skyldig att välja den bästa vägen så att du inte förstör marken. Du ska också anpassa dig så att du stör andra så lite som möjligt. Tänk också på att du behöver markägarens tillstånd.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

För att vara behörig att ansöka om dispens måste du ha särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara tunga transporter eller en funktionsnedsättning. Det får inte heller finnas andra lämpliga alternativ än att köra i regleringsområdet.

Även den som har särskilda skäl kan bli nekad dispens. Under handläggningen gör vi en bedömning om körningen kan påverka naturmiljön eller friluftslivet negativt. Vi samråder också med samebyn i området för att ta reda på om körningen kan påverka rennäringen negativt.

Vi gör sedan en bedömning då vi tar hänsyn till de olika intressena.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vad som gäller för den som kör snöskoter.

Skoterkörning i Jämtlands län

I vårt län finns flera områden där man inte får köra snöskoter. Det gäller i länets så kallade regleringsområden och i många av våra naturreservat.

Länsstyrelsen ansvarar för och sköter de regleringsområden och naturreservat som har bestämts av regeringen eller länsstyrelsen.

Kommunerna kan också fatta beslut om regleringsområden. Det har till exempel Strömsunds kommun gjort. För att få mer information om vad som gäller i dessa regleringsområden ska du kontakta respektive kommun.

I de flesta regleringsområden finns skoterleder där det är tillåtet att köra snöskoter. Däremot är det inte tillåtet att lämna skoterleden. Tänk på att det heller inte är tillåtet att köra skoter längs alla leder. Det finns till exempel skidleder och sommarleder. De leder du får köra skoter på ska vara märkta med skoterskyltar.

 

Vid all skoterkörning är det viktigt att inte störa renar. Om det finns renar på skoterleden måste du visa hänsyn. Det är tillåtet att lämna leden en kort bit för att köra runt renarna.

Kartor över statliga reglerings­områden

I vår interaktiva karta Motortrafik i naturen kan du se aktuell information om våra skoterleder och regleringsområden. Här finns bland annat öppettider för de leder som förvaltas av Länsstyrelsen.

Observera att om det behövs för renskötseln, naturvården eller friluftslivet stänger vi ibland leder med kort varsel. Det innebär att lederna kan vara stängda trots att de ser öppna ut i karttjänsten. Det är alltid skyltarna i terrängen som gäller.

Karta – Motortrafik i natur Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från reglerna

Ibland finns det behov av att köra utanför lederna i regleringsområdena fast det är förbjudet. Den som tycker att han eller hon har tillräckligt starka skäl, kan ansöka om undantag från förbudet. Om du beviljas undantag betyder det att du får köra skoter trots att det egentligen är förbjudet. Det kallas dispens.

När du vill köra i regleringsområden eller naturreservat som är beslutade av staten ska du skicka din ansökan till Länsstyrelsen.

Det finns generella undantag i särskilda situationer. Här följer några exempel:

 • om du jobbar med renskötsel
 • om du utför ett arbete på uppdrag av staten eller kommunen
 • vid räddningsinsatser på uppdrag av polisen eller räddningstjänsten
 • på en sjö där du har fiskekort. Detta gäller bara om leden går ända fram till sjön. Sjön Rogen har speciella regler. Där får du inte köra väster om skoterleden.

Tillhör du undantagen?

Under våren 2018 beslutade vi om generella undantag för den som har ett fritidshus eller bostadshus. Undantaget gäller också för vissa som har fiskerätt i regleringsområdet.

Observera att dessa undantag har olika regler beroende på vilken typ av hus eller fiskerätt du har. Om du tror att du omfattas av undantagen är det därför viktigt att ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Du kan läsa beslutet i vår författningssamlinglänk till annan webbplats eller kontakta oss på Länsstyrelsen för att få veta mer.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

För att vara behörig att ansöka om dispens måste du ha särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara tunga transporter eller en funktionsnedsättning. Det får inte heller finnas andra lämpliga alternativ än att köra i regleringsområdet.

Även den som har särskilda skäl kan bli nekad dispens. Under handläggningen gör vi en bedömning om körningen kan påverka naturmiljön eller friluftslivet negativt. Vi samråder också med samebyn i området för att ta reda på om körningen kan påverka rennäringen negativt.

Vi gör sedan en bedömning då vi tar hänsyn till de olika intressena.

Terrängkörning med vapen

Det är inte tillåtet att ta med sig vapen vid körning i terräng. Det gäller oavsett vilket fordon du använder, -även bil. Däremot är det tillåtet att ta med oladdat vapen när du kör på väg. Kom ihåg att fråga den som äger vägen först om du vill köra på enskilda eller privata vägar.

Om du hämtar en fälld älg, björn, vildsvin, dov- eller kronvilt finns det ett generellt undantag för att köra motorfordon på barmark i terrängen. Vid dessa transporter får du även ta med ditt vapen. Kom ihåg att undantaget börjar gälla först när djuret är fällt. Har du väldigt långt mellan jaktmarken och närmsta väg kan du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen för att ta med fordonet inför jakten.

Dispens för att frakta vapen på fordon i terrängen

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om dispens för att medföra vapen vid färd i terräng.

För att kunna beviljas dispens måste du ha särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara om du har en funktionsnedsättning eller ska övernatta i en stuga långt från närmaste väg och behöver ha med mycket utrustning. Ett annat särskilt skäl kan vara för att avliva skadade renar i samband med renskötsel.

Även den som har särskilda skäl kan bli nekad dispens. Under handläggningen gör vi en bedömning om körningen kan påverka naturmiljön eller friluftslivet negativt. Vi tittar också om det finns andra områden där du kan jaga utan att behöva transportera ditt vapen med fordon i terrängen.

Förbud att landa med luftfarkost

I många av naturreservat i vårt län är det förbjudet att landa med luftfarkost. Som luftfarkost räknas bland annat flygplan, helikopter och drönare. Du kan hitta en karta över de reservat där det är förbjudet att landa i vår karta Motortrafik i natur. Över några av reservaten är det dessutom flygförbud.

Karta – Motortrafik i natur Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

 • Vattenskoter får användas i ett område som sträcker sig 250 meter på båda sidor om farledernas mittlinje. Undantag gäller för farleden mellan Frösön och Rödön där det tillåtna området är 250 meter öster om farledens centrumlinje och rödöbron.
 • I farleden mellan Frösön och Rödön är det inte heller tillåtet att köra närmare Rödöns strand än 100 meter.
 • I farleden mellan Frösön och Genvalla är det inte tillåtet att köra närmare stranden än 100 meter. Det finns ett undantag som gör att det går att åkan närmaste väg mellan tillåtet område i farleden och stranden.

Särskilda områden för vattenskoter

Det finns tre områden i länet där Länsstyrelsen har bestämt att det är tillåtet att köra vattenskoter. Var områdena ska vara har bestämts tillsammans med kommunerna. De tre områdena finns vid:

 • Minnesgärde i Östersunds kommun
 • Bron där europaväg 45 passerar Ströms Vattudal i Strömsunds kommun
 • Sydöst om Pålsnäset i sjön Lossen i Härjedalens kommun

Du kan hitta kartor över de områden där körning med vattenskoter är tillåten längst ner i Länsstyrelsens föreskrift om vattenskoter i Jämtlands länPDF.

Om du ser någon som kör utanför tillåtet område

Det är polisen som har tillsynen över körning med vattenskoter. Det är dit du ska vända dig om du ser någon som kör olagligt.

Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för vattenskoter.

Kontakta våra naturbevakare

Länsstyrelsens naturbevakare ansvarar bland annat för skötsel av statliga leder, skoter-, jakt-, fisketillsyn och rovdjursinventering.

Västra Frostviksfjällen

Håkan Berglund, Gäddede, 010-225 32 46, hakan.berglund@lansstyrelsen.se 

Dan Persson, Gäddede, 010-225 33 54, dan.persson@lansstyrelsen.se

Östra Frostviksfjällen

Jan-Olof Andersson, Lidsjöberg, 010-225 33 19, jan-olof.andersson@lansstyrelsen.se

Hotagsfjällen

Gustav Gustavsson, Lit, 010-225 33 76, gustav.gustavsson@lansstyrelsen.se

Nicklas Blad, Offerdal, 010-225 32 34, nicklas.blad@lansstyrelsen.se

Skäcker-, Sösjö- och Offerdalsfjällen

Christer Edsholm, Järpen, 010-225 34 03, christer.edsholm@lansstyrelsen.se

Nicklas Blad, Offerdal, 010-225 32 34, nicklas.blad@lansstyrelsen.se

Nordöstra Jämtland, naturreservat nedanför fjällen

Clas-Göran Jönsson, Hammerdal, 010-225 33 77, clas-goran.jonsson@lansstyrelsen.se

Sylarna-, Storulvå-, Bunner- och Vålådalsfjällen

Alf Kjellström, Järpen, 010-225 33 25, alf.kjellstrom@lansstyrelsen.se

Mathias Sundbäck, Mörsil, 010-225 34 11, mathias.sundback@lansstyrelsen.se

Anaris-, Oviksfjällen och Henvålen

Bert-Ivan Mattsson, Storsjö Kapell, 010-225 33 20, bert-ivan.mattsson@lansstyrelsen.se

Lars Liljemark, Storsjö Kapell, 010-225 33 69, lars.liljemark@lansstyrelsen.se

Helags, Sylarna, Dunsjöfjällen och Henvålen

Lars Liljemark, Storsjö Kapell, 010-225 33 69, lars.liljemark@lansstyrelsen.se

Södra Helagsfjällen, Sonfjället

Lars-Gunnar Wagenius, Funäsdalen, 010-225 33 21, lars-gunnar.wagenius@lansstyrelsen.se

Roger Myhr, Funäsdalen, 010-225 33 83, roger.myhr@lansstyrelsen.se

Skarvarna, Rogen, Hamrafjället

Lars Rehnfeldt, Funäsdalen, 010-225 33 24, lars.rehnfeldt@lansstyrelsen.se

Roger Myhr, Funäsdalen, 010-225 33 83, roger.myhr@lansstyrelsen.se

Rogens naturreservat

Per Roger Wiberg, Tännäs, 010-225 34 17, per-roger.wiberg@lansstyrelsen.se

Sydöstra Jämtland, naturreservat nedanför fjällen

Bengt-Erik Göransson, Svenstavik, 010-225 33 45, bengt-erik.goransson@lansstyrelsen.se

Torbjörn Jonsson, Bräcke, 010-225 34 13, torbjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Marion Stofkoper

Naturvårdshandläggare