Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning av PFAS i 32 områden i länet

Provtagning av sediment från sjöbotten med gripskopa.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län. Provtagning av sediment från sjöbotten med gripskopa.

Länsstyrelsen fortsätter att kartlägga PFAS (högfluorerade ämnen) och andra föroreningar. Under 2024 ska provtagningar genomföras i 32 områden i Jämtlands län. Undersökningen inkluderar prover både från land och från bottensediment i sjöar– allt för att ge en bättre bild av förekomsten och spridningen av bland annat PFAS i miljön.

Provtagningar utförs i samtliga kommuner i länet och aktuella områden har valts ut baserat på Naturvårdsverkets branschlista, som klassificerar olika verksamheter beroende på risknivå. Dessutom har kommunerna haft möjlighet att föreslå områden där misstänkta föroreningar kan finnas. På land kommer 17 områden att undersökas för PFAS. Dessutom kommer 15 områden i sjöar undersökas, där PFAS är en av de föroreningar som ska analyseras.

– Berörda fastighetsägare har fått informationsbrev om kommande undersökning. Nu går vi vidare med att ta prover för att kartlägga förorenade områden i länet, vilket är ett viktigt första steg för att minska påverkan på växter, djur och människor, både nu och i framtiden, säger Eva Smedborn Paulsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

De branscher som berörs inkluderar bland annat skidanläggningar, brandövningsplatser, tungmetallgjuterier, bekämpningsmedelsförråd, avfallsanläggningar och avloppsreningsverk. Provtagningarna, som utförs av en extern aktör, kommer att ske under perioden juli till oktober 2024

Det händer vid upptäckt av förorening

Vid upptäckt av föroreningar överlämnas resultatet till tillsynsmyndigheten, som vanligen är kommunen eller länsstyrelsen. Det är tillsynsmyndighetens ansvar att driva processen vidare, vilket bland annat innebär att utreda vem som har ansvar för föroreningen. En viktig princip är att den som förorenat också är ansvarig för att utreda och sanera föroreningen.

Nationell kartläggning av förorenade områden

Arbetet med att kartlägga områden förorenade med PFAS och förorenade sediment pågår över hela Sverige och är en satsning från regeringen. Naturvårdsverket har delat ut pengar till samtliga länsstyrelser i landet och Länsstyrelsen Jämtlands län har beviljats cirka 4,3 miljoner kronor för undersökning av 32 områden.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en stor och komplex grupp på mer än 10 000 identifierade högfluorerade ämnen, där den mest kända är PFOS. Gemensamt för många PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. Ämnena har tillverkats sedan 1950-talet och finns inte naturligt i miljön.

PFAS är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i en mängd olika produkter och industrier. Exempel är vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, GoreTex-produkter och kosmetika. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B).

Föroreningarna av PFAS kan spridas från exempelvis industrier, avloppsreningsverk och brandövningsplatser. Svårigheten att bryta ner PFAS i kombination med att många av ämnena är vattenlösliga och rörliga i mark innebär att dricksvattentäkter riskerar att bli förorenade under lång tid framöver. Spridningen av och exponeringen för PFAS-ämnen sker dessutom under ämnets hela livscykel, alltså från tillverkning till avfallshantering.

Hur påverkar PFAS och miljögifter människor och djur?

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framför allt innan man får barn.

Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster via moderkakan och till ammande spädbarn via modersmjölken. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.

Eftersom PFAS är en stor och komplex ämnesgrupp finns det fortfarande mycket vi inte vet om PFAS och hur de påverkar människors hälsa och miljön.

Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ska jag vara orolig om jag har betande djur på mark som misstänks vara förorenad med PFAS?

Skulle marken vara förorenad av PFAS finns en risk att de betande djuren får i sig ämnena. De studier som gjorts hittills pekar på att den största risken är om djuren dricker vatten som är förorenat med PFAS. I de flesta fall behöver du inte vara orolig, då förekomsten av områden som är kontaminerade av PFAS i hög grad är relativt få. I dagsläget ser vi att förekomsten av PFAS i vatten och på land är mest koncentrerad till vissa områden som utsatts för kontaminering, till exempel övningsområden för brandsläckning, områden runt flygplatser och vid vissa industriverksamheter. Har du betande kor i närheten av sådana områden och bör du överväga provtagning av de livsmedelsproducerande djuren eller produkter av dem. Det bör ske både i företagets verksamhet och i den riskbaserade kontrollen om det bedöms att animaliska livsmedel som produceras i dessa områden kan ge ett betydande tillskott av PFAS i maten hos befolkningen.

Från den 1 januari 2023 finns fem gränsvärden för PFAS-föroreningar i animaliska livsmedel inom EU, gällande bland annat ägg, kött, fisk, kräftdjur och musslor. Produkter som överskrider dessa gränsvärden får inte säljas. Det är upp till livsmedelsföretagen att kontrollera produkterna för PFAS om det finns en risk för att råvaror innehåller PFAS.

Provtagning av PFAS i livsmedel - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kan människor och djur dricka av vattnet, och bada i områden där PFAS påträffats?

Att människor eller djur dricker vattnet tillfälligt eller badar bedöms inte som farligt. Detta i och med att PFAS inte bedöms orsaka akuta hälsorisker. Men eftersom PFAS kan lagras i kroppen så finns det en risk om man under en längre tid får i sig PFAS genom exempelvis dricksvattnet.

I dricksvatten finns nationella gränsvärden för PFAS, för att säkerställa att vi inte får i oss för mycket PFAS. Prover tas på det dricksvatten som produceras. För det kommunala dricksvattnet som produceras är kommunen ansvarig och tar prover. Har du egen brunn för dricksvatten ansvarar du för vattnet. Ligger din brunn inom ett område som är konstaterat förorenat med PFAS kan det vara befogat att ta prov på vattnet.

Provtagning av PFAS i dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ska jag vara orolig om jag ätit mycket fisk från vatten där det finns PFAS?

Nej, du behöver inte vara orolig. Vi rekommenderar att man följer de kostråd som finns gällande fisk. I Jämtlands län finns kostråd gällande abborre, gädda, sik och harr i vissa delar av Storsjön och i Lillsjön gällande utifrån halterna av PFAS.

Mer information om kostråden: Miljögifter i fisk | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)

Vilka källor finns till förhöjda halter av PFAS?

PFAS används i många olika produkter och tillverkningsprocesser på grund av sina egenskaper som exempelvis smuts-, vatten- och fettavvisande. Exempelvis används PFAS som ytbehandlingsmedel i bland annat textilier, industrikemikalier, brandsläckningsskum, papper, skidvallor och kosmetika.

PFAS sprids i miljön via industrier som använder eller tillverkar dessa ämnen och via produkter som innehåller PFAS där ämnena nöts av och sprids. I brandsläckningsskum har PFAS tillsatts för att öka skummets släckningsförmåga. Större koncentrationer av PFAS har därför upptäckts i vattendrag, grundvattenmagasin och markområden i anslutning till flygplatser och andra övningsområden för brandbekämpning, vid avfallsdeponier, områden där bränder har släckts med brandskum och i områden som påverkats av utsläpp från verksamheter som använder PFAS.

Är PFAS tillåtet att använda idag?

I EU är idag cirka 200 av 10 000 PFAS-ämnena förbjudna att använda. Sverige har tillsammans med fyra andra medlemsländer i EU lämnat ett förslag om generellt förbud mot användning av hela gruppen PFAS-ämnen. Förslaget lämnades 2023 och diskuteras nu inom EU.

Hur kan jag hjälpa till att minska användningen eller spridningen av PFAS?

Som privatperson kan du bidra genom att fråga om varor och produkter innehåller PFAS-ämnen när du handlar och i stället efterfråga mindre farliga alternativ. Det gäller exempelvis skidvalla och funktionskläder. Om du har fluorvallor hemma bör de lämnas in som farligt avfall på närmaste återvinningsstation.

Vilka typer av föroreningar kommer ni att ta prover på?

Vi kommer att provta för åtminstone 21 olika typer av PFAS. I sediment kommer vi även att provta för andra typer av föroreningar, exempelvis metaller, oljekolväten, PAH, PCB, bekämpningsmedel med mera.

Kontakt

Eva Smedborn Paulsson

Miljöskyddshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss