Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt låga anslag till naturvård för länsstyrelsen

Fjäll i snöskrud, ledkryss

Foto: Alf Kjellström, Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län får fortsatt minskade anslag 2024 för arbetet med åtgärder för värdefull natur. Anslagsposten minskar med ytterligare 2,5 miljoner jämfört med 2023, vilket innebär att länsstyrelsen står inför fortsatta utmaningar i sitt naturvårdsarbete det kommande året. Inom ramen för uppdraget att bevara den biologiska mångfalden och vårda våra naturresurser, behöver prioriteringar göras för att möta de ekonomiska begränsningarna.

Betydligt mindre medel än tidigare avsätts till upprustningsinsatser för fjälleder, vilket kan påverka länsstyrelsens förmåga att erbjuda en välunderhållen miljö för besökare. Underhåll och säkerhet prioriteras högre än upprustning, men resurserna är begränsade.

– Finansieringen för skötsel av skyddade områden och fjälleder ligger på ungefär samma nivå som föregående år, vilket innebär att vi fortsatt behöver prioritera och använda tillgängliga resurser effektivt. Vi behöver helt enkelt anpassa oss till nya anslagsnivåer, säger Bitti Jonasson, chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Med de nya lägre anslagsnivåerna för skötsel av skyddade områden, behöver en större andel läggas på förvaltningsåtgärder av EU:s arter och naturtyper, till exempel gräsmarksskötsel. Det innebär i sin tur ett minskat fokus på friluftslivsåtgärder, där säkerhetsåtgärder i besöksintensiva områden kommer att prioriteras.

– Naturumverksamheten behöver långsiktigt anpassas till de nya lägre anslagsnivåerna, ett arbete som kommer att ske under 2024 i dialog mellan Naturvårdsverket och de länsstyrelser som driver naturum runt om i landet, säger Bitti Jonasson.

Viss minskning av medel för arbete med rovdjur är ytterligare ett område som kräver prioritering. Det gäller både inventering och förvaltning av stora rovdjur.

Sammanfattningsvis kräver de fortsatt låga anslagsnivåerna att länsstyrelsen gör noggranna avvägningar för att säkerställa effektiv användning av tillgängliga resurser inom naturvården.

Förändringar i sakanslagen ”Skydd av värdefull natur” samt ”Åtgärder för värdefull natur” – i korthet

Förvaltning av skyddade områden och fjälleder: Finansieringen för skötsel av skyddade områden och fjälleder ligger på ungefär samma nivå som 2023, vilket innebär att det fortsatt finns begränsningar och behov av prioriteringar.

Upprustning av fjälleder: Av en ansökan på knappt 2,9 mkr beviljades vi 600 tkr för upprustning av fjälleder. Det är 1,8 miljoner kronor lägre än den summa vi beviljades föregående år.

Prioritering av naturvård: Med de lägre anslagsnivåerna behöver friluftsåtgärder stå tillbaka i relation till förvaltningsåtgärder för EU:s arter och naturtyper. För friluftsåtgärder är främst säkerhetsåtgärder i besöksintensiva områden prioriterat.

Naturum-verksamheten: I samarbete med Naturvårdsverket ska Naturumverksamheten anpassas till de lägre anslagsnivåerna. Det innebär bland annat justeringar av öppethållande och aktiviteter under 2024, parallellt med ett utvecklingsarbete tillsammans med Naturvårdsverket och övriga länsstyrelser kring långsiktig anpassning av naturumverksamheten till nya lägre anslagsnivåer.

Rovdjursmedel: Minskningen av medel för rovdjursarbete medför prioritering av bland annat rovdjursinventering och förvaltning av stora rovdjur.

Skydd av värdefull natur: Medlen för handläggning ligger på samma nivå som 2023, men vissa kostnadsökningar beaktas. Finansiering av en tjänst för arbete med limniskt områdesskydd är annonserad, från Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Bitti Jonasson

Chef naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss