Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En kunskapssammanställning av fjällnära skog i länet

Skog och sjö med snötäckta fjälltoppar i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Under flera år har Länsstyrelsen kartlagt fjällnära skog med höga naturvärden i länet. Nu publiceras en rapportserie som sammanställer detta arbete och ger en överblick av de stora och biologiskt värdefulla fjällskogsområdena som ligger utanför naturreservat och andra formellt skyddade områden.

Syftet med rapporterna är att kunna tillhandahålla ett underlag för fysisk planering och bevarande av värdefull natur men också att ge ett så heltäckande kunskapsunderlag som möjligt av de oskyddade, större sammanhängande fjällnära skogarna i länet. Syftet är också att beskriva de särdrag som skiljer Jämtlands och Härjedalens fjällskogar från landets övriga delar.

I den övergripande delrapporten, ”Fjällnära skog i Jämtlands län”, beskrivs fjällskogarna översiktligt. Den beskriver också varför vårt län sticker ut jämfört med andra fjällän. Länsstyrelsens arbete med att kartlägga och inventera länets fjällskogar framkommer också.

– Jämtlands län skiljer sig från andra fjällän i flera avseenden. Jämtland har till exempel andra förutsättningar vad gäller den geologiska berggrunden och ett mer regnigt och mildare klimat än andra delar av fjällkedjan. Det skapar en unik och på många håll mer näringsrik sammansättning av arter som inte finns någon annanstans i Sverige, säger Annelie Johansson, chef för naturskydd.

Naturvärdesinventeringens resultat, i form av områdesvisa naturvärdesbeskrivningar, presenteras kommunvis i fem separata rapporter; Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen. Totalt bedöms nära 300 000 hektar produktiv skogsmark ha höga till mycket höga naturvärden, varav drygt hälften ligger ovanför den formella gränsen för fjällnära skog. Dessa områden utgör, tillsammans med formellt skyddade områden, i det närmaste ett sammanhängande fjällskogsbälte. Detta skogsbälte sträcker sig längs hela fjällkedjan i länets västra del såväl ovanför som strax nedanför skogsvårdslagens definierade gräns för fjällnära skog.

– Tillsammans med resten av Sveriges fjällnära skogar utgör vårt läns fjällskogsbälte ett av fåtal intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i världen. Fjällskogsbältets hyser inte bara en stor artmångfald utan även en mångfald av funktionella ekosystem. Här får naturliga ekologiska processer råda, i en utsträckning som på många sätt är unik. Många arters möjlighet till långsiktig överlevnad är därför beroende av de fjällnära skogarna, säger Annelie Johansson.

Kontakt

Annelie Johansson

Chef naturskyddsfunktionen, naturvårdsenheten

Pär Hedberg

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss